CBOS: znaczna część Polaków nie potrafi ocenić działalności największych związków zawodowych

Znaczna część Polaków nie potrafi ocenić działalności największych central związkowych. Dotyczy to w największym stopniu Forum Związków Zawodowych i OPZZ, ale także – choć w mniejszym stopniu – NSZZ „Solidarność” – wynika z najnowszego badania CBOS.

Z sondażu wynika, że 71 proc. ankietowanych nie potrafi ocenić działalności Forum Związków Zawodowych (od września spadek o 5 punktów procentowych), 62 proc. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (spadek o 3 punkty), a 43 proc. NSZZ „Solidarność” (spadek o 6 punktów).

Autorzy badania wskazują, że pozostałe opinie są mocno podzielone.

Lepiej niż przed sześcioma miesiącami odbierane jest funkcjonowanie NSZZ „Solidarność”. Pozytywnie ocenia je ponad jedna czwarta badanych (29 proc., wzrost o 5 punktów) i niemal tyle samo (28 proc.) wyraża przeciwną opinię.

O pracy OPZZ z aprobatą wypowiada się jedna piąta ankietowanych (19 proc., wzrost o 3 punkty) i taki sam odsetek (19 proc.) ją krytykuje.

W przypadku FZZ opinie negatywne (16 proc., wzrost o 3 punkty) minimalnie przeważają nad pozytywnymi (13 proc., wzrost o 2 punkty).

Sondaż pokazuje, że pozytywnymi opiniami o NSZZ „Solidarność” wyróżniają się przede wszystkim ankietowani o prawicowych poglądach politycznych, najbardziej zaangażowani w praktyki religijne, a ponadto uzyskujący najniższe dochody per capita (poniżej 1000 zł), negatywnymi natomiast – mający poglądy lewicowe, nieuczestniczący w praktykach religijnych, najlepiej wykształceni, uzyskujący najwyższe dochody per capita i mieszkańcy największych aglomeracji.

Jeśli chodzi o grupy zawodowe, najlepiej działalność tej centrali postrzegają robotnicy niewykwalifikowani i rolnicy.

Z kolei zauważalnie lepsze niż przeciętnie oceny OPZZ i FZZ zaobserwowano w takich grupach zawodowych, jak pracownicy usług, robotnicy niewykwalifikowani i pracownicy administracyjno-biurowi.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Sondaż zrealizowano od 28 lutego do 10 marca 2022 r. na próbie liczącej 1078 osób (w tym: 56,0 proc. metodą CAPI, 28,4 proc. – CATI i 15,6 proc. – CAWI).

Skomentuj