Czy dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych podlega waloryzacji?

Na jakiej wysokości dofinansowanie mogą liczyć pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego? Czy ze względu na inflacje tego typu dofinasowanie podlega waloryzacji?

Jak czytamy w interpelacji nr 38214 skierowanej do Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wynagrodzenia uczniów (praktykantów) i ich pracodawców:

sytuacja na rynku pracy zmienia się dynamicznie. Równie szybko zmieniają się ceny i koszty utrzymania. Nie ma wątpliwości, że coraz drożej się żyje i odczuwają to zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Tymczasem nakłady na wykształcenie nowych pracowników i wsparcie dla uczących ich pracodawców pozostaje na niezmiennym poziomie od wielu lat.

W interpelacji przedstawiono poniższe pytania:

 • Ile aktualnie otrzymuje pracodawca za wykształcenie ucznia, objęcie go pełną opieką podczas praktycznej nauki zawodu?
 • Kiedy ta kwota była ostatnio waloryzowana?
 • Kiedy Ministerstwo przewiduje najbliższą waloryzację tej kwoty? O ile?
 • W jakiej wysokości wynagrodzenie otrzymuje uczeń praktykant?
 • Kiedy i o ile zostanie podniesiona ta kwota?
 • Czy Minister uważa obecny system za dobrze motywujący pracodawców do przyjmowania uczniów na praktyki? Czy jest on motywujący dla uczniów, którzy mają świadomość, że wynagrodzenie nie rekompensuje im nawet kosztów podróży do miejsca zatrudnienia?

Odpowiedź Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej

W odpowiedzi na ww. interpelację przytoczono fragmenty ustawy Prawo oświatowe, według której pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
 • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy (zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle),
 • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
 • młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 • w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;
 • w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy, wysokość dofinansowania wynosi do 10 000 zł.

Wyżej przytoczone kwoty podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1 (wzrost cen o 5,1%), w minionym roku kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zostały podwyższone w stosunku do kwot bazowych o 5,1%.

W bieżącym roku według komunikatu GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. ogłoszono, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,4 (wzrost cen o 14,4%), co przekłada się na to, że kwoty bazowe dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wypłacane w 2023 r. są podwyższone o 14,4%.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),
 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. (M.P. poz. 31),
 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M.P. poz. 61).

Źródło:

 1. Interpelacja nr 38214 do Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wynagrodzenia uczniów (praktykantów) i ich pracodawców,
 2. Odpowiedź na interpelację nr 38214 w sprawie wynagrodzenia uczniów (praktykantów) i ich pracodawców.

 

Skomentuj