Dopasowanie środków ochrony dróg oddechowych

Dopasowanie środków ochrony dróg oddechowych

Sprzęt ochrony dróg oddechowych należy odpowiednio dobierać do warunków i czynników występujących w środowisku pracy.

Przyczynkiem do napisania tego tekstu były badania dopasowania środków ochrony dróg oddechowych, a w szczególności półmasek filtrujących do pracownika, przeprowadzone przez autora i jego współpracowników.

Według ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest zobowiązany:

– zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości,

– zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.

Jeżeli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrożeń nie jest możliwa, należy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki ochrony zbiorowej, ograniczające wpływ tych zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. W sytuacji, gdy ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczające, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń.

Definicja środków ochrony indywidualnej (śoi) mówi, że są to urządzenia lub wyposażenie przeznaczone do noszenia lub trzymania przez użytkownika w celu ochrony przed jednym lub wieloma zagrożeniami, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie. Do środków ochrony indywidualnej zalicza się także:

– zespół kilku urządzeń lub kilku rodzajów wyposażenia ochronnego, które zostały połączone i zaprojektowane z myślą o jednoczesnym zabezpieczeniu przed zagrożeniami (np. sprzęt ochrony układu oddechowego z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełm ochronny),

– urządzenie ochronne połączone z nieochronnym wyposażeniem indywidualnym (np. hełm ochronny połączony z lampą górniczą),

– części wymienne lub podzespoły środków ochrony indywidualnej, niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych środków i stosowane wyłącznie jako ich składniki (np. filtry przeznaczone do kompletowania z półmaskami),

– układy (podzespoły) stosowane łącznie ze środkami ochrony indywidualnej w celu ich połączenia z urządzeniami zewnętrznymi, a które nie są przewidziane do noszenia lub trzymania przez użytkownika (np. filtry sprężonego powietrza stosowane do aparatów wężowych przeznaczonych do ochrony układu oddechowego).

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy środki ochrony indywidualnej powinny być dostarczane pracownikowi nieodpłatnie. Natomiast pracownik jest zobowiązany do stosowania śoi dostarczonych przez pracodawcę.

Przed nabyciem środków ochrony indywidualnej należy ocenić, czy środki te spełniają następujące wymagania:

– są odpowiednie do istniejących zagrożeń i poziomu ryzyka,

– odpowiadają warunkom na danym stanowisku pracy,

– odpowiadają wymaganiom ergonomicznym i uwzględniają stan zdrowia pracownika,

– są dopasowane do użytkownika.

Skomentuj