Dostosowania wyposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej do warunków służby

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Projektowane rozporządzenie ma zwiększyć potencjał rozpoznawczy jednostek organizacyjnych PSP oraz zwiększyć ich zdolność do wykonywania niektórych prac w trudnodostępnych terenach.

Założeniem projektu jest dostosowanie zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP do ich potrzeb poprzez:

  • dostosowanie wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do postępu technologicznego w produkcji pojazdów i sprzętu;
  • dostosowanie wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do zmian w zasadach organizacji ratownictwa specjalistycznego;
  • korzystanie z oceny stopnia zagrożeń jako mechanizmu optymalizacji stanu wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

W mającym wejść w życie rozporządzeniu zmodyfikowano treść załączników, co ma przełożyć się na zwiększenie potencjału rozpoznawczego jednostek organizacyjnych PSP oraz zdolności do wykonywania niektórych zadań w trudnodostępnych miejscach przez wprowadzenie jednego pojazdu typu quad albo transportera do standardu wyposażenia każdej komendy powiatowej PSP.

Planowane jest utworzenie mechanizmu pozwalającego odwołać się do dokumentów umożliwiających ich aktualizację, co ma przełożyć się na sposobność szybkiego doposażenia jednostek organizacyjnych. Przewiduje się również umożliwienie kierownikom jednostek wprowadzenia zmian w standardach wyposażenia grup i baz sprzętu specjalistycznego – biorąc pod uwagę specyfikę warunków lokalnych.

Projekt rozporządzenie przewiduje nowelizację przepisu zobowiązuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych do uregulowania m.in. norm wyposażenia w sprzęt specjalistyczny, pojazdy i środki techniczne do ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego (§ 2 ust. 4 zmienianego rozporządzenia).

Przepis ten w nowym brzmieniu ma w klarowny sposób regulować kwestię ustalenia norm minimalnego wyposażenia w sprzęt specjalistyczny, pojazdy i środki techniczne do ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego, obejmujące jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w ramach, których funkcjonują specjalistyczne grupy ratownicze, które stanowią podstawę do dodatkowego wyposażenia tych jednostek, w stosunku do standardów, o których mowa w rozporządzeniu.

Poprzez zmianę treści załącznika nr 4 do rozporządzenia zmieniono również konstrukcję sposobu ustalania standardu wyposażenia specjalistycznych grup ratowniczych w pojazdy i sprzęt. Proces wyposażania grup w sprzęt specjalistyczny ma być bardziej elastyczny i ma odpowiadać zmianom w środowisku zagrożeń. Zabiegi te mają zracjonalizować rozmieszczenie sprzętu w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz zwiększyć jej potencjał operacyjny.

Ze względu na charakter wprowadzanej regulacji nie jest planowana ewaluacja efektów projektu. Jak zakłada projekt rozporządzenia nowe regulacje wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło:

www.legisjacja.gov.pl

Skomentuj