Eksploatacja zawiesi

Warunkiem bezpiecznego wykonywania prac przeładunkowych jest dobranie odpowiedniego zawiesia do rodzaju i ciężaru przemieszczanego ładunku.

Prawidłowe dobranie za­wiesia polega na wybraniu zawiesia o określonym dopuszczalnym obciążeniu roboczym, w zależności jak chcemy zawieszać przemieszczany ładunek. Wiadomości te zawarte są w zapisach na etykiecie wszytej w zawiesia pasowe, na krążkach przyczepionych do pętli lub ogniw zawiesi włókiennych bądź stalowych, a także na sześciokątnych blaszkach zawieszonych na ogniwach lub szaklach zawiesi łańcuchowych – jest to cechowanie za­wiesi. Oprócz tych elementów wiele istotnych informacji o zawiesiu znajdziemy w de­klaracji zgodności – świadectwie wytwórcy i instrukcji dotyczącej bezpiecznego użyt­kowania danego zawiesia.

Warunki bezpiecznego i prawidłowego używania zawiesi

W celu zachowania warunków bezpieczeństwa przy mocowaniu ładunków za pomocą zawiesi nie wystarczy zastosowanie odpowiednio wytrzymałego, dobrze wykonanego i dobranego zawiesia. Musi być ono jeszcze w sposób prawidłowy użyte. Ładunek po­winien być za pomocą zawiesi zawieszony na haku dźwignicy w taki sposób, aby był dobrze zrównoważony. Dobre zrównoważenie polega na tym, że ładunek w momencie uniesienia ponad podłoże nie zmienia swojego położenia w stosunku do haka dźwigni­cy. To znaczy, że nie wykonuje żadnych dodatkowych ruchów, jak np. obrót lub przesu­nięcie poziome poza ruchem unoszenia.

Złe zrównoważenie ładunku jest niebezpieczne, ponieważ:

  • wywołuje rozkołysanie ładunku,
  • może doprowadzić (poprzez szarpnięcie) do zerwania lub odczepienia zawiesia, a w efekcie do oderwania się ładunku wskutek nierównomiernego obciążenia poszcze­gólnych cięgien zawiesia.

W celu dobrego zrównoważenia ładunku należy hak dźwignicy ustawić nad środkiem ciężkości ładunku. Cięgna zawiesia powinny być zaczepione do ładunku symetrycznie w stosunku do tego środka ciężkości, tj. w punktach jednakowo od niego odległych.

Skomentuj