GIP: 23 zdarzenia wypadkowe podczas wykonywania pracy zdalnej, w tym 17 zgonów

Państwowa Inspekcja Pracy posiada wiedzę o 23 zdarzeniach wypadkowych, do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej, od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, czyli od 14 marca 2020 r. – przekazał PAP Główny Inspektorat Pracy (GIP). 17 osób poniosło śmierć.

Jak przekazał GIP, pracodawcy, których pracownicy ulegli wypadkom, zrealizowali w tych przypadkach obowiązek zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy.

„W wypadkach tych poszkodowane zostały 23 osoby (wszystkie zdarzenia były wypadkami pojedynczych osób), w tym 4 doznały ciężkich obrażeń ciała, 17 poniosło śmierć, a dla dwóch osób wypadki spowodowały czasową niezdolność do pracy (tzw. wypadki lekkie)” – przekazał GIP.

Jak zaznaczył, wypadki, do których dochodziło przy wykonywaniu pracy zdalnej nosiły głównie charakter nagłych przypadków medycznych. Między innymi były to zasłabnięcia czy niewydolność krążeniowo – oddechowa.

Z danych udostępnionych przez GIP wynika, że doszło także do trzech wypadków, które nie miały takiego charakteru.

Jeden z wypadków zaistniał podczas przygotowywania posiłku i zakończył się poważnym przecięciem palców z uszkodzeniem ścięgien i nerwów, do drugiego doszło podczas korzystania z toalety, gdzie w wyniku upadku pracownika i uderzenia o sanitariat doszło do pęknięcia gałki ocznej, a trzeci zaistniał podczas przemieszczania się pracownika do siedziby firmy po sprzęt służbowy – na drodze publicznej.

Od dnia wejścia w życie przepisów o pracy zdalnej do ustawy Kodeks pracy do Państwowej Inspekcji Pracy zgłoszono jeden wypadek, do którego doszło podczas wykonywania pracy w trybie zdalnym. Skutkował śmiercią pracownika. Jak przekazał GIP, wypadek ten nie został uznany przez zespół powypadkowy za wypadek przy pracy, ze względu na brak wystąpienia przyczyny zewnętrznej (nagły przypadek medyczny).

Od 7 kwietnia 2023 roku inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy rozpoczęli realizację nowego tematu kontrolnego „Przestrzeganie przepisów prawa przy zatrudnianiu pracowników w formie zdalnej”, której celem jest ocena stanu przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących wykonywania pracy w formie zdalnej, wprowadzonych do Kodeksu pracy ww. ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

W okresie od 7 kwietnia do 12 czerwca br., Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła 62 kontrole (57 planowych i 5 skargowych) w ramach tematu „Przestrzeganie przepisów prawa przy zatrudnianiu pracowników w formie zdalnej”.

Większość ze skontrolowanych podmiotów działała w sektorze prywatnym – 53, a pozostałe w sektorze publicznym – 9.

Z danych statystycznych PIP (wg stanu na dzień 12 czerwca 2023 r.) wynika, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło m.in. nieopracowania informacji zawierającej zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej, nieprzekazania przez pracownika oświadczenia zawierającego potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy oraz braku dokonania oceny ryzyka zawodowego dla pracy zdalnej.

Wśród nieprawidłowości znalazły się także te dotyczące nieprzekazania pracownikowi, z którym uzgodniono wykonywanie pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia albo wydano polecenie pracy zdalnej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego wykonywania pracy zdalnej oraz nieodebrania oświadczeń pracowników – przed dopuszczeniem do pracy zdalnej – o zapoznaniu z oceną ryzyka zawodowego, informacją zawierającą zasady bhp oraz zobowiązywania do przestrzegania zawartych w nich zasad.

Dodatkowo podczas czynności kontrolnych inspektorzy pracy stwierdzili m.in. nieprawidłowej treści regulamin pracy zdalnej, a także podjęcie ustaleń w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w ramach regulaminu, zamiast w porozumieniu z organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy, czy też nieuzgodnienie treści regulaminu pracy zdalnej z przedstawicielami pracowników oraz nieustalenie wysokości ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów wykonywania pracy zdalnej oraz niewypłacenie uprawnionym pracownikom tego świadczenia.

Główny Inspektorat Pracy nie zauważył widocznego wzrostu zgłaszanych wypadków przy pracy zdalnej od wejścia nowelizacji wprowadzającej pracę zdalną do kodeksu pracy.

Skomentuj