GIP: środowisko pracy powinno umożliwiać osobom niepełnosprawnym bycie w pełni sprawnymi pracownikami

Środowisko pracy – odpowiednio wyposażone i zorganizowane – powinno umożliwiać osobom z niepełnosprawnością bycie w pełni sprawnymi pracownikami – powiedziała we wtorek główna inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko podczas konferencji poświęconej problematyce osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

We wtorek odbyła się konferencja organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy, poświęcona problematyce osób niepełnosprawnych na rynku pracy, promowaniu aktywizacji zawodowej dzięki wymianie doświadczeń oraz kwestii zatrudniania osób niepełnosprawnych.

„Niepełnosprawność jest wynikiem interakcji między osobami z dysfunkcjami a barierami wynikającymi z postaw ludzkich i środowiskowych, które utrudniają tym osobom pełny i skuteczny udział w życiu społeczeństwa na zasadzie równości z innymi osobami” – mówiła Łażewska-Hrycko. Podkreśliła, że naturalnym działaniem powinno być usuwanie istniejących barier.

Środowisko pracy dobrane w sposób uwzględniający indywidualne możliwości pracownika – odpowiednio wyposażone i zorganizowane – powinno umożliwiać osobom z niepełnosprawnością bycie w pełni sprawnymi pracownikami. W ramach naszej działalności przeprowadzono dla tych osób kontrole” – poinformowała.

Jak podała szefowa PIP, w 2021 r. przeprowadzono ponad 1200 kontroli podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne, w roku 2020 – 1050 kontroli, a w 2019 r. ok. 1400.

„W skontrolowanych w ubiegłym roku zakładach na podstawie umów o pracę zatrudnionych było 33,5 tys. osób niepełnosprawnych. Inspektorzy pracy przeprowadzili zarówno kontrole zaplanowane w programie działania PIP, jak również kontrole na wniosek pracodawców, organizatorów lub starostów” – mówiła.

Państwowa Inspekcja Pracy nie rzadziej niż co trzy lata przeprowadza kontrole w każdym zakładzie pracy chronionej.

„Naszym celem jest przede wszystkim kontrola spełnienia warunków zatrudniania osób z niepełnosprawnościami zarówno pod kątem ich bezpieczeństwa prawnego, jak również ich życia i zdrowia” – powiedziała.

Przekazała, że podczas kontroli stwierdzano nieprawidłowości związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami, które skutkują zastosowaniem środków prawnych przez inspektorów pracy. Nieprawidłowości te związane były przede wszystkim z przekazywaniem pracownikom błędnej informacji o warunkach zatrudnienia, nieudzielaniem pracownikom urlopu wypoczynkowego, niewłaściwym ewidencjonowaniem czasu pracy, niewłaściwym stanem technicznym obiektów i pomieszczeń pracy, niezapewnieniem odpowiednich warunków w związku z pracą narażającą na oddziaływanie czynników szkodliwych, utrudnieniami architektonicznymi oraz niewłaściwą eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych.

„Z każdym rokiem wzrasta liczba nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego pomieszczeń, w tym także instalacji wewnętrznych” – poinformowała. Dodała również, że w znaczniej liczbie zakładów występowały nieprawidłowości w zakresie przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego.

Jak mówiła Łażewska-Hrycko, kontrole wykazały, że w 2021 r. na 641 ocenianych stanowisk pracy 23 zostały zaopiniowane negatywnie. „Odnotowano znaczny spadek wniosków składanych przez pracodawców w zakresie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy” – zaznaczyła.

Podała, że w ubiegłym roku osoby z niepełnosprawnością zgłosiły 115 skarg, wskazując 407 różnych tematycznych zagadnień. W 2020 r. było 128 skarg i 303 zagadnienia.

Można stwierdzić, że pracodawcy naruszają najczęściej ogólne, podstawowe przepisy prawa pracy wynikające z Kodeksu pracy” – zwróciła uwagę.

Szefowa PIP podkreśliła, że każda kontrola podnosi świadomość pracodawców w zakresie ciążących na nich obowiązków. „Te wymogi to nie tylko podstawowe regulacje, ale także odpowiednio dobrane i przeprowadzone szkolenia z BHP” – dodała.

„Nasza działalność ma też wymiar społeczny. Uwrażliwia pracodawców na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i pozwala kształtować możliwość aktywnego powrotu i funkcjonowania osób niepełnosprawnych jako osób aktywnych zawodowo. Możliwość pracy buduje w społeczeństwie pozytywne postrzeganie osób jako pełnoprawnych współpracowników” – wyjaśniła.

Główna inspektor pracy podziękowała wszystkim tym, którzy każdego dnia dbają o dobry stan osób pracujących, w szczególności tym, którzy mimo niepełnosprawności starają się być aktywni zawodowo. 

Skomentuj