GUS: w 2020 r. aktywność zawodowa osób powyżej 50 lat była wyższa niż przed rokiem

W Polsce w 2020 r. aktywność zawodowa osób powyżej 50 lat była wyższa niż przed rokiem. Zanotowano wyższy wskaźnik zatrudnienia i wyższy współczynnik aktywności zawodowej – przekazał w poniedziałek w komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

W poniedziałek GUS poinformował w komunikacie przekazanym PAP, że wzrost aktywnych zawodowo osób powyżej 50 lat w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wzrósł o 1,7 proc. Zmniejszyła się także liczba bezrobotnych i biernych zawodowo.

GUS podkreślił, że zmiany demograficzne – spadek współczynnika dzietności i wzrost średniego wieku kobiet rodzących dzieci „mają znaczący wpływ między innymi na strukturę oraz wielkość zasobów pracy”.

„Dane statystyczne wskazują na zwiększanie się liczby i udziału osób starszych w ogólnej liczbie ludności. Na koniec 2020 r. było 14,4 mln osób w wieku 50 lat i więcej. Stanowiły one 37,6 proc. ogólnej liczby ludności i w stosunku do roku poprzedniego udział ten zwiększył się o 0,2 pkt. proc.” – zaznaczył w komunikacie. Dodał, że w strukturze zbiorowości osób powyżej 50 lat dominują osoby w przedziale wiekowym 60-64 lata i jest to 18,6 proc.

Najwyższym udziałem osób w tym wieku w ogólnej liczbie ludności charakteryzowały się gminy położone w południowo-wschodniej części woj. podlaskiego, a odwrotną sytuację zanotowano w gminach położonych wokół Poznania i innych dużych miast jak Warszawa czy Kraków.

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w 2020 r. wśród ogółu osób powyżej 50 lat osoby aktywne zawodowo (pracujące i bezrobotne) stanowiły 33,7 proc. W tym, co czwarta kobieta powyżej 50 lat była aktywna zawodowo (26,4 proc.), a współczynnik aktywności zawodowej mężczyzn wyniósł 43 proc.

Poza rynkiem pracy w 2020 r. pozostawało 9164 tys. z tej grupy wiekowej. W stosunku do 2019 r. liczba biernych zawodowo zmniejszyła się o 3,0 tys. i stanowiła 68,9 proc. ogółu ludności biernej zawodowo w wieku 15 lat i więcej.

„Do najczęstszych przyczyn bierności zawodowej należały: przejście na emeryturę, niepełnosprawność i choroba” – podkreślił GUS.

Patrząc na wskaźnik zatrudnienia, w 2020 r. dla mężczyzn w wieku 50 lat i powyżej wyniósł 42 proc. i był o 16 pkt. proc. wyższy niż wskaźnik zatrudnienia kobiet.

Dane wskazują, że w październiku 2020 r. przeciętne wynagrodzenie brutto osób powyżej 50 lat wynosiło 5705,23 zł. W tym czasie przeciętne wynagrodzenie mężczyzn w analizowanym wieku było o 8,7 proc. (o 477,07 zł) wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet. Niemal we wszystkich analizowanych grupach wieku kobiety otrzymywały wynagrodzenie niższe niż mężczyźni.

„W 2020 r. według BAEL wśród osób aktywnych zawodowo powyżej 50 lat było 96,7 tys. bezrobotnych. Większość stanowili mężczyźni (61 proc.). Stopa bezrobocia osób powyżej 50 lat w 2020 r. wyniosła 2,1 proc. i była o 1,1 pkt. proc. niższa niż dla osób powyżej 15 lat. W skali roku stopa bezrobocia osób w wieku 50 lat i więcej zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc. W większym stopniu wpływ na to miało zmniejszenie się liczby bezrobotnych kobiet, których ubyło o 5,1 tys.” – przekazał GUS.

Patrząc na zróżnicowanie przestrzenne, najwyższy odsetek pracujących powyżej 50. roku życia w ogólnej liczbie pracujących występował w gminach w południowo-wschodniej części woj. podkarpackiego i lubelskiego. Odwrotna sytuacja była w Warszawie i w gminach woj. wielkopolskiego i śląskiego.

Najwięcej pracujących w tej grupie wiekowej działało w sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę, obsługę rynku nieruchomości, rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie, opiece zdrowotnej i w pomocy społecznej.

Skomentuj