Ile kosztuje bezpieczeństwo w firmie?

Panuje przekonanie, że zapewnienie pracownikom warunków bezpiecznej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami powoduje jedynie dodatkowe koszty, nie dając wymiernych korzyści.

Do kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy zaliczane są koszty powstałe w wyniku nieodpowiednich warunków środowiska pracy, jak i koszty wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Poniżej przedstawiamy najczęściej ponoszone koszty związane z utrzymaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

1. Koszty związane z wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarzą­dzania bezpieczeństwem i higieną pracy:

 • koszt przeprowadzenia przeglądu wstępnego bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • koszty związane z opracowaniem i realizacją planów osiągania celów wynikających z polityki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • koszty monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy (obejmujące w szczególności koszt czasu poświęconego na monitorowanie, koszt wykorzystywanych do moni­torowania przyrządów i ich utrzymywania, koszt usług związanych z monitorowa­niem itp.),
 • koszty związane z planowaniem i realizacją działań korygujących i zapobiegawczych (w tym koszt zmian w organizacji pracy, koszt inwestycji, koszty lekarskich badań profilaktycznych, koszty stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz ich utrzymania),
 • koszty szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym szkoleń związa­nych z wdrożeniem i utrzymywaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i hi­gieną pracy,
 • koszty przeprowadzenia audytów wewnętrznych i zewnętrznych itp.

2. Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy związane z ubezpieczeniami:

 • na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • z tytułu odpowiedzialności cywilnej za skutki działalności pracodawcy w stosunku do osób trzecich.

W przypadku niezapewnienia odpowiednich warunków pracy, a tym samym zwiększenia ryzyka wypadków przy pracy, pracodawca powinien liczyć się z następującymi kosztami:

3. Koszty wypadków przy pracy:

 • płatności bieżące związane z wypadkami przy pracy,
 • straty majątku trwałego i obrotowego pracodawcy,
 • koszty straconego czasu pracy,
 • utrata przychodów pracodawcy.

4. Płatności bieżące związane z wypadkami przy pracy:

 • świadczenia wypłacone przez pracodawcę poszkodowanemu,
 • koszty związane z wynajęciem maszyn, zleceniem produkcji podwykonawcom, na­prawami wykonanymi poza zakładem,
 • koszty transportu poszkodowanego i płatnej pomocy medycznej poza zakładem pracy.

5. Straty w majątku trwałym i obrotowym:

 • stracone wskutek wypadku surowce, półwyroby lub wyroby gotowe,
 • wyposażenie (utrata maszyn, narzędzi, pojazdów).

6. Czas pracy stracony wskutek wypadku przy pracy – czas stracony przez poszkodowa­nego i inne osoby.

7. Utrata przychodów pracodawcy:

 • związana z przerwą w produkcji,
 • związana z obniżeniem wydajności i jakości pracy.


                                                   Uproszczony podział kosztów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatem czy warto inwestować w BHP?

Dbanie o bezpieczeństwo powinno być priorytetem dla pracodawcy, a także dla osób z kręgu służby bhp. Świadome dbanie o bezpieczeństwo pracowników to najlepsza reklama firmy. BHP to nie tylko ponoszenie kosztów.

Przewidywane korzyści, wynikające z poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i ochro­ny zdrowia:

Korzyści ekonomiczne:

 • zapobieganie wypadkom i chorobom (w rezultacie przynosi to ograniczenie kosztów),
 • ograniczenie liczby zwolnień chorobowych i zastępstw,
 • poprawa stosunków z załogą,
 • poprawa jakości i wzrost wydajności pracy sprzyja zainteresowaniu pracą w zakładzie,
 • lepsza pozycja zakładu na rynku pracy.

Korzyści nieekonomiczne:

 • ułatwienie bieżącej informacji w przebiegu produkcji i problemach codziennej pracy zatrudnionych,
 • usprawnienie procesów decyzyjnych,
 • utrwalenie dobrego wizerunku zakładu pracy.

Do postrzegania bezpieczeństwa pracy w kategoriach korzyści ekonomicznych dla pracodawców może przyczynić się:

 • wprowadzenie motywacyjnych systemów ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie w zakładzie analiz ekonomicznych w całym obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • możliwe ograniczenia we współpracy z firmami zagranicznymi.

Pracodawca wiedząc ile w istocie, kosztują wypadki przy pracy i choroby zawodowe, powinien zdawać sobie sprawę, że oszczędzanie na bhp, a tym samym niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w istocie przynosi więcej strat niż korzyści.

Skomentuj