Kontrole obiektów z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Pracodawca ma wiele obowiązków wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Jednym z nich jest przeprowadzenie okresowej oceny stanu ochrony ppoż. w jego zakładzie pracy.

Ustawa Prawo budowlane wymaga, aby obiekty budowlane były w czasie ich użytkowania poddawane, przez właściciela lub zarządcę kontroli:

 1. okresowej – co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzaniu stanu technicznego:
 1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) – w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 – co najmniej 2 razy w roku w terminach do 31 maja i 30 listopada,
 1. okresowej – co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
 2. okresowej – bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Obowiązek dokonywania kontroli wynika także z ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Zgodnie z przepisami tej ustawy należy dokonywać kontroli:

 1. okresowej – polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:
 1. co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 do 100 kW,
 2. co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,  
 3. co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
 1. okresowej – co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Obowiązek kontroli elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas pracy użytkowania obiektu nie obejmuje właścicieli i zarządców:

 1. budownictwa zagrodowego i letniskowego,
 2. których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę, czyli wymienionych w art. 29
  ust. 1 Prawa budowlanego.

W razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, właściwy organ nakazuje przeprowadzenie odpowiedniej kontroli, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

Wspomniane wyżej okresowe kontrole powinny być dokonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:

 1. osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
 2. osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Co ważne szczegółowy zakres niektórych kontroli oraz obowiązek przeprowadzenia ich częściej niż zostało to ustalone w prawie budowlanym, wynika z przepisów rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż. budynków. Przepisy rozporządzenia stanowią, że w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego (z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego), usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

 1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,
 2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionym w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące,
 3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.

W obiektach lub w ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. Czynności te wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2020 r. poz. 213),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719 oraz z 2019 r. poz. 67).
Wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony przeciwpożarowej zachęcamy do zapoznania się z ofertą wydawniczą w tym zakresie – książka, serwis ppoż. 

Skomentuj