Kosztowny brak zaangażowania

WIELKOPOLSKIE. Inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu skierował wniosek do sądu o ukaranie osoby odpowiedzialnej między innymi za niezabezpieczenie miejsca wypadku.

Inspektor pracy uznał, że osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w pewnej poznańskiej firmie nie dopełniła swoich obowiązków. 19 lipca ub.r. doszło w zakładzie do wypadku przy pracy. Według ustaleń inspektora osoba odpowiedzialna za bhp nie zabezpieczyła prawidłowo miejsca wypadku, nie zabezpieczyła materiału ciętego w chwili wypadku przez poszkodowanego pracownika; dopuściła go do wykonywania pracy przy użyciu stołowej pilarki tarczowej, która nie była wyposażona m.in. w klin rozszczepiający, prowadnice materiału, osłonę piły tarczowej pod stołem, włącznik napędu. Pracownik bhp nie przeprowadził kontroli stanu technicznego piły, nie dokonał oceny ryzyka zawodowego na wskazanym stanowisku ani na stanowisku operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych.

Po wypadku nie przeprowadził badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy ani pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy. Nie zapewnił wydzielonej kabiny z miską ustępową przy pomieszczeniu z natryskami, nie zapewnił w szatni miejsc siedzących dla co najmniej 50% zatrudnionych na najliczniejszej zmianie. Nie sporządził i nie wprowadził w życie programu działań organizacyjno-technicznych, mających na celu najskuteczniejsze zmniejszenie narażenia pracowników na hałas. Nie opracował instrukcji bhp na stanowisku sztaplarki hydraulicznej znajdującej się w hali produkcji płyt strunobetonowych. Nie wyznaczył i nie oznakował dróg transportowych i dróg dla pieszych na terenie zakładu, nie opracował zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych zgodnych z przepisami o ruchu drogowym. Nie oznaczył rozdzielnic elektrycznych, znajdujących się w hali produkcji płyt strunobetonowych, schematami elektrycznymi połączeń oraz wartości zabezpieczeń. Nie wyposażył również pomieszczeń warsztatu – ślusarni w oświetlenie naturalne, nie zabezpieczył osłoną miejsca, w którym taśma nabiega na bęben, zmieniając kierunek ruchu przy taśmociągu znajdującym się na zewnątrz hali produkcyjnej, będącego częścią linii HESS, nie zabezpieczył osłoną miejsca, w którym taśma nabiega na bęben, zmieniając kierunek ruchu przy taśmociągu znajdującym się na wyjściu hali produkcyjnej. Dopuścił w hali produkcyjnej do eksploatacji zawiesia linowe czterocięgnowe, w których trzy haki nie posiadały zabezpieczenia gardzieli.

Sąd rejonowy w Poznaniu wyrokiem nakazowym, wydanym w dniu 5 grudnia ub.r., uznał osobę obwinioną za winną zarzucanych jej czynów i wymierzył karę grzywny w wysokości 10 000 zł.

Źródło: www.pip.gov.pl

Skomentuj