Lewiatan: nagłe ograniczenie dostępu firmy do interfejsu internetowego może wywołać nieodwracalne szkody

Nagłe ograniczenie przez prezesa UOKiK dostępu firmy do interfejsu internetowego może prowadzić do powstania nieodwracalnych szkód – stwierdzili w czwartek eksperci Konfederacji Lewiatan, odnosząc się do nowej wersji projektu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Eksperci Lewiatana ocenili, że nowa wersja projektu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w większym stopniu uwzględnia głos biznesu i wprowadza dodatkowe zabezpieczenia dla przedsiębiorców. Zarazem zaproponowali jednak wprowadzenie do projektu kilku zmian dotyczących m.in. rezygnacji z natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnych wydawanych przez prezesa UOKiK czy zapewnienia równych warunków konkurowania dla wszystkich firm.

Pracodawcy zgłosili zastrzeżenia do obligatoryjnego charakteru natychmiastowej wykonalności decyzji wydawanych przez prezesa UOKiK. Chodzi m.in. o decyzję zobowiązującą przedsiębiorcę do ograniczenia dostępu do interfejsu internetowego w celu zapobieżenia wyrządzeniu poważnych szkód zbiorowym interesom konsumentów lub w przypadku gdy inne środki mogące doprowadzić do zaprzestania naruszenia zbiorowych interesów konsumentów okażą się nieskuteczne.

„Przyznanie prezesowi UOKiK tak szerokich kompetencji umożliwiających daleko idącą ingerencję w przedmiot działalności przedsiębiorców budzi wiele wątpliwości. Będzie on mógł arbitralnie zdecydować, bez konieczności poddawania swojego rozstrzygnięcia kontroli sądowej, o faktycznej, natychmiastowej likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę” – podkreślili przedstawiciele Konfederacji Lewiatan.

„Dla firm funkcjonujących online witryna internetowa stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia biznesu, a mając na uwadze obecny czas postępowań, spowoduje wykluczenie przedsiębiorcy z działalności na znaczny czas, powodując nieodwracalne straty finansowe mogące prowadzić do likwidacji firmy. Tak daleko idące uprawnienia przyznane organowi administracji publicznej budzą wątpliwości co do proporcjonalności regulacji i jej zgodności z Konstytucją” – wskazała cytowana w informacji dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan Aleksandra Musielak.

W komentarzu organizacja zauważyła ponadto, że nagłe ograniczenie dostępu przedsiębiorcy do interfejsu internetowego może narazić na daleko idące straty nie tylko jego samego, lecz także pracowników oraz konsumentów, a tym samym prowadzić do powstania nieodwracalnych szkód.

Według Konfederacji Lewiatan w dobie globalnej gospodarki cyfrowej oraz możliwości kierowania usług i towarów do polskich konsumentów przez e-sprzedawców spoza Unii Europejskiej kluczowe znaczenie ma zapewnienie równych warunków konkurowania dla wszystkich firm. „Aby były one takie same dla przedsiębiorców polskich, unijnych i tych spoza UE, a więc tzw. level playing field, konieczne jest wprowadzenie dodatkowych rozwiązań” – ocenili pracodawcy.

„Warto tu wskazać m.in. na konieczność ustanowienia adresu do doręczeń pozwalającego organom na efektywne prowadzenie postępowań i stosowanie sankcji w razie nierespektowania przez przedsiębiorców działających na danym rynku, a mających siedzibę poza UE, przepisów konsumenckich” – podkreśliła Musielak.

Skomentuj