Maszyny zespolone

Maszyny zespolone

Wiele zakładów pracy przystosowuje swoje maszyny do potrzeb technologicznych poprzez zestawianie „starych” maszyn z „nowymi”. Jak w takim przypadku odnieść się do wymogów formalnych wynikających z dyrektywy maszynowej?

Zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE (w Polsce wprowadzona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn) maszynami zespolonymi nazywamy zespół maszyn, w tym maszyn nieukończonych, które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, że działają jako zintegrowana całość.

Problem pojawia się w momencie zestawienia „starych” maszyn z „nowymi”. Na podstawie ww. definicji trudno jest jednoznacznie stwierdzić czy w wyniku zespolenia maszyn powstanie zespół maszyn podlegający wymaganiom formalnym wynikających z dyrektywy maszynowej, czy też będziemy mieli do czynienia z kilkoma niezależnymi egzemplarzami ustawionymi obok siebie.

Maszyna zespolona utworzona tylko i wyłącznie z nowych maszyn

Aby grupę jednostkowych nowych maszyn (lub maszyn nieukończonych) można było uznać za maszynę zespoloną, muszą być spełnione następujące warunki:

  • maszyny jednostkowe zmontowane są ze sobą w celu spełnienia wspólnej funkcji (np. produkcji jakiegoś produktu),
  • maszyny jednostkowe posiadają wspólny układ sterowania,
  • maszyny jednostkowe są połączone w funkcjonalny sposób, tak że działanie każdej z maszyn ma bezpośredni wpływ na działanie pozostałych maszyn lub zespołu jak całości i w związku z tym niezbędne jest przeprowadzenie oceny ryzyka dla całego zespołu.

Ważne!

Grupy maszyn połączonych ze sobą, ale działających niezależnie od siebie, nie uznaje się za zespół maszyn (maszynę zespoloną).

Producentem zespołu maszyn będzie osoba zajmująca się zestawieniem jednostkowych nowych maszyn. Jest ona odpowiedzialna za to, aby maszyna zespolona spełniała wszystkie wymagania w zakresie ochrony zdrowia  i bezpieczeństwa, określonych w dyrektywie maszynowej.

Nowe maszyny jednostkowe wprowadzane do obrotu jako maszyny gotowe do użytku, które mogą także działać niezależnie od siebie muszą posiadać oznakowanie CE oraz deklaracje zgodności WE. W przypadku maszyn nieukończonych, nie ma obowiązku umieszczania na nich oznakowania CE ale należy dołączyć deklarację włączenia oraz instrukcję montażu.

Ocena ryzyka maszyny zespolonej przeprowadzana jest przez producenta zespołu maszyn. Musi obejmować ona zarówno ocenę bezpieczeństwa zespołu jako całości, jak i również zagrożenia związane z połączeniami między maszynami jednostkowymi.

Podsumowując producent zespołu maszyn (maszyny zespolonej) musi:

  • przeprowadzić odpowiednią procedurę oceny zgodności dla zespołu maszyn,
  • umieścić określone oznakowanie na zespole maszyn, zawierające wymagane informacje, w tym oznakowanie CE,
  • sporządzić i podpisać deklarację zgodności WE dotyczącą zespołu maszyn.

Deklaracja zgodności WE oraz deklaracja włączenia i instrukcja montażu w przypadku nieukończonych maszyn wbudowanych do zespołu maszyn muszą zostać włączone do dokumentacji technicznej zespołu maszyn. Dokumentacja ta musi także zawierać informacje dot. wszelkich zmian wprowadzonych w jednostkach składowych przy ich łączeniu w zespół.  

Skomentuj