MEiN: Dziewięć nowych zawodów w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wprowadzono dziewięć nowych zawodów: trzech dla branży chemicznej i ochrony środowiska, jednej dla branży poligraficzno-księgarskiej, dwóch dla branży audiowizualnej, jednej dla branży budowlanej i dwóch dla branży drzewno-meblarskiej.

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Nowelizacja wprowadza do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego dziewięć nowych zawodów.

O wprowadzenie nowych zawodów do MEiN wystąpili minister klimatu, kultury i dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa, a także minister właściwy do spraw gospodarki.

Minister właściwy do spraw klimatu wystąpił o zmianę nazwy „branża chemiczna” na „branża chemiczna i ochrony środowiska” i o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego trzech nowych zawodów: operator maszyn i urządzeń gospodarki odpadami, technik gospodarki odpadami i pracownik pomocniczy w gospodarce gospodarki odpadami.

Kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń gospodarki odpadami będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia. Zawód ten będzie stanowił również podbudowę do kształcenia w zawodzie technik gospodarki odpadami.

Kształcenie w zawodzie technik gospodarki odpadami będzie realizowane w technikum i w branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu operator maszyn i urządzeń gospodarki odpadami).

Kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami realizowane będzie w branżowej szkole I stopnia. W zawodzie tym będą mogły kształcić się wyłącznie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wystąpił o zmianę nazwy „branża poligraficzna” na „branża poligraficzno-księgarska” i przeniesienie zawodu technik księgarstwa z branży handlowej do branży poligraficzno-księgarskiej.

Wystąpił też o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego trzech nowych zawodów: w branży poligraficzno-księgarskiej – zawodu animator rynku książki, w branży audiowizualnej zawodów administrator produkcji filmowej i telewizyjnej i technik animacji filmowej.

Kształcenie w zawodzie animator rynku książki będzie realizowane w dwuletniej szkole policealnej.

Kształcenie w zawodzie administrator produkcji filmowej i telewizyjnej będzie realizowane w rocznej szkole policealnej.

Kształcenie w zawodzie technik animacji filmowej będzie realizowane w dwuletniej szkole policealnej.

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa wystąpił o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu przyporządkowanego do branży budowlanej – technik aranżacji wnętrz.

Kształcenie w zawodzie technik aranżacji wnętrz będzie realizowane w technikum.

Minister właściwy do spraw gospodarki wystąpił o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego dwóch nowych zawodów przyporządkowanych do branży drzewno-meblarskiej: operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego oraz technik przemysłu drzewnego.

Kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia; zawód ten będzie stanowił również podbudowę do kształcenia w zawodzie technik przemysłu drzewnego.

Kształcenie w zawodzie technik przemysłu drzewnego będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego).

Kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych we wszystkich wymienionych zawodach będzie mogło być prowadzone również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych.

Nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie 1 września 2023 r.

Skomentuj