Minimalna krajowa w górę – czy konieczny jest aneks do umowy?

Z dniem 1 stycznia 2023 r. wzrośnie płaca minimalna. Czy pracownicy, którzy otrzymują niższe wynagrodzenie niż określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. muszą otrzymać aneks do umowy?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna wzrośnie z 3010 brutto zł do 3490 zł, a od pierwszego lipca 2023 r. do 3600 zł.  Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. od 1 stycznia minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 22,80 zł brutto, a od 1 lipca 23,50 zł brutto dla określonych umów cywilnoprawnych.

Obecnie minimalne wynagrodzenie otrzymuje blisko 2,7 mln pracowników.

Wzrost płacy minimalnej w ostatnich latach:

  • 2022 r. – 3010 zł;
  • 2021 r. − 2800 zł;
  • 2020 r. − 2600 zł;
  • 2019 r. − 2250 zł;
  • 2018 r. − 2100 zł;
  • 2017 r. − 2000 zł;
  • 2016 r. − 1850 zł;
  • 2015 r. − 1750 zł;
  • 2014 r. − 1680 zł;
  • 2013 r. − 1600 zł.

Aneks do umowy w związku ze zmianą wynagrodzenia

Wg. przepisów Kodeksu pracy umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

  • rodzaj pracy;
  • miejsce wykonywania pracy;
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
  • wymiar czasu pracy;
  • termin rozpoczęcia pracy.

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Zmiana warunków umowy o pracę wymaga również formy pisemnej. Zatem, pracownicy, którzy otrzymują wynagrodzenie niższe niż minimalne powinni otrzymać aneks do umowy.

Jak czytamy w Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3.11.1976 r., sygn. akt I PR 165/76:

Wynagrodzenie – jako istotny element każdej umowy o pracę – powinno być określone w sposób dokładny i niepozostawiający wątpliwości co do umówionych przez strony zasad jego zapłaty.

Ww. oznacza, że pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę powinien mieć wiedzę jakie wynagrodzenie otrzyma za wykonaną pracę.

Zatem obowiązkiem pracodawcy jest wręczenie aneksu pracownikom, których wynagrodzenie zostało określone kwotowo. W przypadku zapisu w umowie o tym, że wynagrodzenie pracownika wynosi tyle ile minimalna krajowa na dany rok (zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) pracodawca nie jest zobowiązany do sporządzania takiego aneksu do umowy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952);
 4. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3.11.1976 r., sygn. akt I PR 165/76

Źródło pomocnicze:

www.legislacja.gov.pl

Skomentuj