Monitoring obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Z dniem 16 lipca 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Rozporządzenie określa zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, wzór sprawozdania o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, częstotliwość jego sporządzania oraz termin jego składania.

Jeżeli wymagane jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, to monitoring w fazie eksploatacji obejmuje czas od dnia uzyskania wspomnianego zezwolenia do dnia zaprzestania składowania odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W przypadku, gdy dla obiektu nie jest wymagane takie zezwolenie, to okres monitoringu obejmuje czas od dnia rozpoczęcia składowania odpadów wydobywczych do dnia zaprzestania składowania odpadów w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Szczegółowe informacje na temat sposobu uzyskania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zawiera art. 14 i 15 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136). Rozporządzenie określa także czas monitoringu dla fazy po zamknięciu w obu przypadkach na okres 30 lat od dnia zaprzestania składowania odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Dodatkowo monitoring obejmuje badanie wielkości opadu atmosferycznego dokonane w stacji meteorologicznej reprezentatywnej dla lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (średnią miesięczną sumę opadu atmosferycznego), badanie substancji i parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych i podziemnych z listy określonej w przepisach dotyczących kwalifikacji wód oraz pomiar objętości wód odciekowych. Przeprowadza się badanie substancji i parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych i podziemnych, polegające na badaniu składu tych wód, pomiar objętości wód odciekowych oraz pomiar poziomu wód podziemnych.

Skomentuj