MRiPS zaprasza do udziału w 49. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Do 10 lipca 2023 r. można składać wnioski w 49. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, którego celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa pracy i ochrona zdrowia pracowników. W konkursie mogą wziąć udział pracownicy i pracodawcy reprezentujący każdy rodzaj przedsiębiorstwa, a także organizacje, uczelnie i instytuty naukowe.

Celem konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz opracowania i upowszechniania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, w tym szczególnie czynniki rakotwórcze oraz możliwości psychofizycznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami – czytamy w komunikacie przekazanym w środę PAP.

Jego autorzy poinformowali, że przedmiotem wniosków konkursowych mogą by rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz przedsięwzięcia edukacyjne i upowszechniające, a także opracowania naukowe, których zastosowanie umożliwi poprawę warunków pracy, w tym rozprawy doktorskie i prace magisterskie.

„W poprzednich edycjach konkursu nagrodzono i wyróżniano rozwiązania mające zastosowanie w wielu różnych sektorach gospodarki, takich jak np. górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz transport, a także w sektorze usług, edukacji, opieki zdrowotnej i działalności naukowej i technicznej. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe, wyróżnienia, dyplomy i listy gratulacyjne” – czytamy.

Wnioski konkursowe będą przyjmowane do 10 lipca 2023 r. Ocena wniosków i wręczenie nagród nastąpi do 31 grudnia 2023 r.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj. 

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z: Naczelną Organizacją Techniczną, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Ministerstwem Zdrowia, Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Dozoru Technicznego, Wyższym Urzędem Górniczym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Business Centre Club, Konfederacją Lewiatan, Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP.

Skomentuj