MSWiA planuje zmiany w rozporządzeniu w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków JOP

Planowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej mają zoptymalizować struktury zatrudnienia w jednostkach ochrony przeciwpożarowej (dalej JOP). Planowane jest poszerzenie gamy stanowisk, które mogą zajmować pracownicy JOP o określonym stażu pracy i wymaganych kwalifikacjach. Projekt będzie oddziaływał na pracowników JOP poprzez rozszerzenie możliwości zajmowania przez tych pracowników odpowiednich stanowisk pracy.

Dlaczego konieczna jest zmiana przepisów?

Projektowane regulacje prawne mają m.in. rozwiązać problem uznawania efektów kształcenia przewidzianych dla kwalifikacji Z.22 (wykonywanie działań ratowniczych) w zawodzie technik pożarnictwa za równorzędne ze szkoleniem w zawodzie strażak. 

Aktualne przepisy określają rodzaje stanowisk oraz kwalifikacje, które pracownicy na tych stanowiskach muszą spełniać. W przypadku utworzenia w JOP stanowisk, które związane są tylko z wykonywaniem zadań z zakresu prewencji przeciwpożarowej, ale bez brania udziału w akcjach ratowniczych, wymagane są kwalifikacje takie same jak dla stanowisk związanych z udziałem w działaniach ratowniczych.

Przepisy zmuszają do kierowania pracowników na dodatkowe formy kształcenia, gdzie zdobywają umiejętności (głównie w zakresie organizacji kierowania działaniami ratowniczymi), które nie są wymagane przy wykonywaniu zadań innych niż operacyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Rozwiązując powyższy problem, proponowane zmiany przepisów obniżają wymagania kwalifikacyjne które należy spełnić na stanowiskach niezwiązanych z udziałem w działaniach ratowniczych.

Projektowane zmiany odnoszą się również do szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy w JOP:

Lp. STANOWISKO WYMAGANE KWALIFIKACJE STAŻ PRACY W JEDNOSTKACH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (W LATACH)
1. Kierownik i zastępca kierownika jednostki ochrony przeciwpożarowej (komendant, szef służby ratowniczej)1) Kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa 3
2. Specjalista1) Kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa
Kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak oraz posiadanie tytułu zawodowego inżynier i dyplomu ukończenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studiów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydanego do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydanego po dniu 30 września 2019 r.2) 1
3. Inspektor1) Kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu technik pożarnictwa 2
Kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak oraz posiadanie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej2) 1
4. Dowódca kompanii Kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa 2
5. Dowódca plutonu Kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu technik pożarnictwa 3
6. Dowódca sekcji Kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu technik pożarnictwa 2
Kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak 15
7. Dowódca zastępu Kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu technik pożarnictwa
Kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak 12
8. Dyżurny punktu alarmowego Kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak 2
9. Kierowca-operator sprzętu pożarniczego1) Kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak
10. Ratownik Kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak 3
11. Młodszy ratownik Kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak 1
12. Stażysta

1)       lub stanowisko równorzędne ustalone w regulaminie organizacyjnym jednostki ochrony przeciwpożarowej

2)    w przypadku stanowiska, na którym wykonywane są tylko zadania niezwiązane z udziałem w działaniach ratowniczych

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354652

Źródło:

legislacja.rcl.gov.pl/

Skomentuj