Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Z dniem 23 września 2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Wydanie nowego rozporządzenia podyktowane jest potrzebą dostosowania przepisów do ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Uzasadnienie wprowadzenia zmian

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) określił przepisy nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Celem wprowadzonej regulacji jest dostosowanie obowiązującego rozporządzenia do przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 i 1610), która została zmieniona ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe i ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1593).

Zmiany oddziałują na komendantów Państwowej Straży Pożarnej oraz na jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Wprowadzone zmiany

Podstawowe zmiany, które wprowadziło nowe rozporządzenie dotyczą:

  • dodania w 2 pkt 14 stanowiącego definicję „zdarzenia radiacyjnego”, która odnosi się do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792, z późn. zm.).
  • dodania rozdziału 7 uszczegóławiającego zakres zadań zaliczających się do likwidacji zagrożenia, w tym w działaniach ratowniczych, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Brzmienie §2 pkt 14 − ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

zdarzeniu radiacyjnym – należy przez to rozumieć zdarzenie, o którym mowa w art. 3 pkt 55 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623 i 784).

Ww. akt prawny opisuje zdarzenie radiacyjne jako:

nietypową sytuację lub zdarzenie związane ze źródłem promieniowania jonizującego, wymagające podjęcia pilnych działań interwencyjnych w celu:

 1. złagodzenia poważnych niepożądanych skutków dla zdrowia ludzi, ich bezpieczeństwa, jakości życia, mienia lub środowiska lub
 2. zmniejszenia ryzyka, które mogłoby doprowadzić do poważnych niepożądanych skutków, o których mowa w lit. a.

Dodany rozdział konkretyzuje zakres działań związanych z likwidacją zagrożenia w przypadku zdarzeń radiacyjnych. Według przepisów z niego płynących likwidacja zagrożenia w ramach posiadanych sił i środków, w tym w działaniach ratowniczych, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego polega na:

 1. weryfikacji zgłoszenia o zagrożeniu na miejscu zdarzenia;
 2. wykonaniu pomiarów dozymetrycznych w celu określenia wielkości zagrożenia;
 3. wyznaczeniu strefy zagrożenia;
 4. włączaniu lub wyłączaniu instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników;
 5. priorytetowym wykonaniu czynności umożliwiających:
  • dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z przeprowadzeniem medycznych działań ratowniczych, lub ich ewakuację poza strefę zagrożenia,
  • przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników,
  • zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz ratownikom,
  • ewakuację i ratowanie osób, a następnie zwierząt przed skutkami bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez źródła promieniowania jonizującego;
 6. likwidacji lub ograniczeniu strefy zagrożenia;
 7. dostosowaniu sprzętu i technik ratowniczych do miejsca zdarzenia i rodzaju źródła promieniowania jonizującego, w celu zmniejszenia możliwości negatywnego oddziaływania tego źródła na ludzi i środowisko;
 8. prowadzeniu czynności z zakresu dekontaminacji wstępnej.

Czynności te prowadzą podmioty KSRG (Krajowy system ratowniczo-gaśniczy) z uwzględnieniem ich wyszkolenia oraz wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i środki ochrony indywidualnej.

Oprócz powyższych zmian doprecyzowano sferę związaną z zapewnieniem skuteczniejszego funkcjonowania KSRG w ramach poszczególnych dziedzin ratownictwa, zarówno na etapie prowadzonych działań ratowniczych i ćwiczeń, jak również w fazie planistycznej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. poz. 1737).

Źródło pomocnicze:

 1. leglislacja.gov.pl

Skomentuj