Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Z dniem 2 lipca weszło w życie rozporządzenie opracowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska dotyczące szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci stosowanych w procesach energetycznych wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji, ze względu na zagrożenie porażeniami prądem, poparzeniami osób, pożarami czy niebezpieczeństwem wybuchu, a także na zakłócenia w ciągłości dostaw paliw i energii do odbiorców, zagrażające zdrowiu, życiu osób oraz znaczne straty materialne. Z tego względu w ustawie − Prawo energetyczne w art. 54 przewidziano obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Rozporządzenie zmienia w ograniczonym zakresie, określone w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 828 i 1184 oraz z 2005 r. poz. 1189), szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci.

Konieczność stworzenia ram prawnych określających zmianę zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci zaszła w związku z systemową zmianą uregulowania zasad w ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

W rozporządzeniu zmieniono dotychczas obowiązujące przepisy określające zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji, w tym m.in.:

  • określono, iż osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne;
  • warunki dopuszczenia do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, pod nadzorem osoby uprawnionej, przez osoby nieposiadające świadectw kwalifikacyjnych;
  • zasady i sposoby powoływania komisji kwalifikacyjnych;
  • okres ważności świadectw kwalifikacyjnych;
  • maksymalną wysokość opłaty za sprawdzenie kwalifikacji.

W rozporządzenia określono także:

  • rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji lub sieci, dla których jest wymagane świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją;
  • zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji, urządzeń lub sieci;
  • skład komisji kwalifikacyjnych oraz wymagania dla przewodniczącego, zastępcy i członków komisji kwalifikacyjnych ze względu na stanowisko pracy, zakres czynności i grupy urządzeń, instalacji i sieci, na których wykonywane są czynności przez osoby, których kwalifikacje sprawdza ta komisja;
  • tryb przeprowadzania egzaminu przez komisję kwalifikacyjną;
  • sposób wnoszenia opłaty za sprawdzenie kwalifikacji i jej wysokość;
  • warunki i sposób gromadzenia przez komisje kwalifikacyjne dokumentacji z postępowania w sprawie sprawdzania kwalifikacji;
  • wzór świadectwa kwalifikacyjnego.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Wszystkie osoby zainteresowane zmianami prawa w tym zakresie, a także tematyką dotycząca eksploatacji urządzeń energetycznych zapraszamy na szkolenie doskonalące w tym zakresie.

Skomentuj