Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym

Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym

12 grudnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 9 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym. Większość przepisów z nowelizacji ustawy wejdzie w życie już 1 stycznia 2019 r.

Najważniejsze kwestie uregulowane w ustawie:

  1. Dodano definicje określeń: „modernizacja”, „naprawa” i „konserwacja”.
  2. Wskazano, że w sprawach należących do zakresu działania Urzędu Dozoru Technicznego dotyczących urządzeń technicznych lub urządzeń w elektrowniach jądrowych, organem właściwym, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jest Prezes Urzędu, a organem wyższego stopnia – minister właściwy do spraw energii.
  3. Dodano do art. 9 ustawy ust. 5, zgodnie z którym decyzja uprawniająca do wytwarzania, naprawiania lub modernizacji urządzenia technicznego, wydana przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego uprawniać będzie do wytwarzania, naprawiania lub modernizacji objętych tą decyzją urządzeń technicznych, również w przypadku gdy ze względu na miejsce instalacji, eksploatacji lub wykorzystania dozór techniczny nad urządzeniem technicznym jest wykonywany przez inną jednostkę dozoru technicznego, jeżeli technologia wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego będzie zgodna z tą decyzją. Zmiana ta wyeliminuje konieczność powtórnego uzyskiwania uprawnień, jeżeli wytwarzający, naprawiający lub modernizujący posiada już takie uprawnienia, lecz wydane przez inną jednostkę dozoru technicznego.
  4. Wprowadzono zmiany w art. 19 ustawy. W ust. 1 tego przepisu wskazano, że eksploatujący urządzenie techniczne jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją.
    Z regulacji tej wyłączono urządzenia do odzyskiwania par paliwa, argumentując, że nie powodują one zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzkiego określonych w art. 4 pkt 1 ustawy o dozorze technicznym.
  5. Wprowadzono terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych. Zgodnie art. 22 ust. 3a ustawy, zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne będą wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować.

Komentarze (2)

UPRAWNIENIA Z.D.Z

WÓZKOWY - 17 lutego 2019 20:41

Witam serdecznie posiadam uprawnienia od 1990 roku wydane przez Z.D.Z na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia po otrzymaniu uprawnień zatrudniłem się w firmie jako operator wózka i jeżdżę do chili obecnej to już 29 lat i mam pytanie do kiedy moje uprawnienia są ważne na dokumencie pisze BEZTERMINOWO

UPRAWNIENIA Z.D.Z

udt@udt.gov.pl - 17 lutego 2019 20:37

Witam serdecznie posiadam uprawnienia od 1990 roku wydane przez Z.D.Z na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia po otrzymaniu uprawnień zatrudniłem się w firmie jako operator wózka i jeżdżę do chili obecnej to już 29 lat i mam pytanie do kiedy moje uprawnienia są ważne na dokumencie pisze BEZTERMINOWO

Skomentuj