Nowy wzór książki operatora

14 lutego – z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r., weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, w którym określono m.in. nowy wzór książki operatora.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Zdrowia opracowało rozporządzenie, którego treść wynika ze zmiany nazwy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (Łukasiewicz-IMBiGS) wymienionego w rozporządzeniu.

1 stycznia 2023 r. nastąpiło połączenie Instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz tj. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (Łukasiewicz – IMBiGS) oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (Łukasiewicz – IMP). Połączenie nastąpiło wskutek podjęcia uchwały przez Radę Centrum Łukasiewicz w sprawie połączenia dwóch instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

W związku ze zmianą nazwy Łukasiewicz – IMBiGS na Łukasiewicz – WIT niezbędne jest wprowadzenie zmian w zakresie zaktualizowania nazwy upoważnionego podmiotu zarówno w treści rozporządzenia jak również w załączniku nr 2 określającym wzór książki operatora.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny będzie dysponował odpowiednim potencjałem naukowym oraz doświadczeniem do działań w obszarach określonych przez przedmiotowe rozporządzenie.

Zakres projektu

Nowelizacja rozporządzenia obejmuje zmianę:

  • 23 oraz § 26 ust. 3 w zakresie brzmienia nazwy Instytutu;
  • załącznika nr 2 do rozporządzenia w zakresie wzoru książki operatora poprzez zmianę na awersie logo i nazwy Instytutu. Zgodnie z § 34 projektu rozporządzenia zmieniającego wszystkie książki operatora wydane przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia zachowują moc.
  • 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. Maszyny robocze, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.”;

w § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny potwierdza spełnienie wymagań, o których mowa w § 25, opracowuje programy szkolenia, prowadzi listę wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora.”

Wzór książki operatora:

 

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji biorąc pod uwagę to, że zakres projektu dotyczy jedynie zmiany nazwy podmiotu uprawnionego do wykonywania czynności określonych w treści przepisów rozporządzenia obowiązującego, wprowadzane zmiany nie wpływają na zakres praw, obowiązków i interesów pracodawców oraz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 3-6 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Dlatego też projekt nie będzie podlegał opiniowaniu przez organizacje reprezentujące pracodawców, reprezentatywne związki zawodowe oraz Radę Dialogu Społecznego.

Mając na uwadze konieczność jak najszybszego wydania projektowanego rozporządzenia związaną z zachowaniem ciągłości prowadzonych procedur (wydawaniem po 1 stycznia 2023 r. uprawnień do obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych) przez podmiot wskazany w rozporządzeniu odstępuje się od przeprowadzenia konsultacji publicznych.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. poz. 291)

Źródło:

  1. legisjacja.gov.pl

Skomentuj