Nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, w którym określono nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy. Celem zmian jest ułatwienie wypełniania statystycznej karty wypadku oraz przetwarzania tych danych na poziomie europejskim.

Istota nowego rozporządzenia

Głównym celem wydania nowego rozporządzenia jest dostosowanie jego przepisów do obowiązujących norm statystycznych zawartych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 349/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących wypadków przy pracy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz. Urz. UE L 97 z 12.04.2011, str. 3).

Nowe rozporządzenie zastąpiło dotychczasowe przepisy w tym zakresie, tj. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 80, z późn. zm.).

W zmienionej statystycznej karcie wypadku przy pracy dokonano zmian i uszczegółowienia niektórych zapisów w klasyfikacjach i oznaczeniach kodowych dostosowując je do Europejskiej Statystyki w Zakresie Wypadków przy Pracy (European Statistics on Accidents at Work – ESAW).

ESAW jest systemem rejestrowania danych dotyczących wypadków przy pracy prowadzonym w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE) i koordynowanym przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny), do którego kraje członkowskie przekazują dane o wypadkach przy pracy w ramach metodyki ESAW.

W większości krajów UE statystyki dotyczące wypadków przy pracy są w pełni dostosowane do wytycznych ESAW, co umożliwia porównywanie danych o wypadkach przy pracy w skali UE oraz ułatwia analizę tych danych.

Omówienie zmian

W załączniku nr 1 do rozporządzenia zmieniono wzór statystycznej karty wypadku Z-KW dostosowując go do potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego. Skorygowano pozycję nr 6 z uwagi na częsty problem, który ma miejsce przy wypełnianiu statystycznej karty wypadku Z-KW „Staż na zajmowanym stanowisku pracy w zakładzie pracy”. Z obserwacji wynika, że w większości przypadków staż pracy podawany jest błędnie, tj. od początku kariery zawodowej poszkodowanego, a nie na zajmowanym stanowisku pracy w zakładzie pracy (na którym doszło do wypadku).

Ponadto, w związku z pandemią i pojawieniem się nowego trendu związanego z wykonywaniem przez pracowników pracy w formie zdalnej (wg aktualnych prognoz trend ten będzie się utrzymywał także po pandemii), na potrzeby statystyki krajowej w załączniku nr 1 wprowadzono dodatkową informację o wykonywaniu przez poszkodowanego pracy w formie zdalnej. Ma to na celu pozyskanie danych o ewentualnych wypadkach, które wydarzyły się w związku z wykonywaniem pracy zorganizowanej w formie zdalnej.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2 do rozporządzenia mają głównie charakter techniczny, wynikający z potrzeby dostosowania oznaczeń kodowych do wytycznych zawartych w metodyce ESAW.

Pozostałe zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia mają charakter korekt redakcyjnych, np. zmiana odniesień do tytułów aktów wykonawczych na odesłania do delegacji ustawowych, tak aby zmieniające się przepisy nie wpływały na czytelność projektowanego rozporządzenia.

Sporządzanie statystycznej karty wypadku przy pracy

Statystyczną kartę sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy albo na podstawie karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy.

Statystyczną kartę sporządza się według objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypełnienia tej karty, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Przekazanie statystycznej karty wypadku przy pracy

Wypełnioną statystyczną kartę, z wyjątkiem jej części II, uzupełniającej, pracodawca przekazuje w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku.

Wypełnioną część II, uzupełniającą, statystycznej karty pracodawca przekazuje nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku.

Statystyczną kartę przekazuje się w postaci elektronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego.

Asystent BHP Program z uwzględnieniem nowego wzoru statystycznej karty

W najnowszej wersji Asystent BHP Program zmodyfikowano zasady prowadzenia statystyki wypadkowej, zaktualizowano statystyczną kartę wypadku przy pracy (zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem) i zmodyfikowano zasady jej wypełnienia, zapisywania i wydruku. Chętnych do zapoznania się z programem zapraszamy do przetestowania wersji demonstracyjnej, która działa przez 7 dni od momentu jej zainstalowania. Po tym czasie Program przestaje działać, użytkownik nie jest zobligowany do jakichkolwiek opłat za korzystanie z wersji demo.

Pobierz DEMO dla Firebird 2,5:

 https://tarbonus.pl/wp-content/uploads/demo/AsystentBHPSetup(Firebird2)_7Dni.exe

Pobierz DEMO dla Firebird 3,0:

https://tarbonus.pl/wp-content/uploads/demo/AsystentBHPSetup(Firebird3)_7Dni.exe

Asystent BHP Program to kompleksowy i profesjonalny program wspomagający pracę służb bhp, z którego korzystać mogą zarówno pracownicy służby bhp zatrudnieni w zakładzie pracy, jak i osoby czy firmy prowadzące sprawy bhp w wielu zakładach.

Ponadto w najnowszej wersji Programu:

  • w module Zakłady dodano nowy sposób wyboru (zmiany) zakładu pracy,
  • zaktualizowano listę adresatów w dokumentach związanych z chorobami zawodowymi,
  • dodano możliwość powiązania wykładu z określonym rodzajem szkolenia,
  • dokonano niezbędnych zmian w ramach zakładki Konfiguracja – Użytkownicy, łączniez możliwością usunięcia hasła nadanego użytkownikowi/administratorowi.

Więcej informacji o programie – https://www.tarbonus.pl/produkt/asystent-bhp-program-licencja-stala-na-jedno-stanowisko/

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 2750).

Źródło:

  1. legislacja.gov.pl

 

Skomentuj