Ocena ryzyka zawodowego - szacowanie ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego - szacowanie ryzyka

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń

występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Parametrami ryzyka zawodowego, jak wynika z definicji, są:

— stopień możliwej straty (skutków, konsekwencji) wynikającej ze zdarzenia,

— prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego o określonej stracie.

Szacowanie ryzyka jest nadaniem materialnej cechy parametrom ryzyka lub inaczej przyporządkowanie parametrom ryzyka odpowiednich wartości.

Przed przystąpieniem do szacowania i wartościowania ryzyka zawodowego należy wybrać metodę oceny ryzyka. Metody oceny ryzyka opisano w rozdziale Metody badania zagrożeń i szacowania ryzyka. Ogólna zasada — szacowanie parametrów ryzyka i wartościowania ryzyka zawodowego, jest taka sama dla każdej metody. W szczegółach oceny występują różnice.

Parametry ryzyka zawodowego szacuje się oddzielnie dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia, uwzględniając określone wcześniej ich charakterystyki oraz inne opisane niżej, wpływające na poziom ryzyka elementy. Elementy te przedstawia rysunek:

Ocena ryzyka zwodowego

Skomentuj