Ocena ryzyka zawodowego - szacowanie ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego - szacowanie ryzyka

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń.

Parametrami ryzyka zawodowego są:

— stopień możliwej straty (skutków, konsekwencji) wynikającej ze zdarzenia,

— prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego o określonej stracie.

Szacowanie ryzyka jest nadaniem materialnej cechy parametrom ryzyka lub inaczej przyporządkowanie parametrom ryzyka odpowiednich wartości.

Przed przystąpieniem do szacowania i wartościowania ryzyka zawodowego należy wybrać metodę oceny ryzyka. Metody oceny ryzyka Ogólna zasada — szacowanie parametrów ryzyka i wartościowania ryzyka zawodowego, jest taka sama dla każdej metody. W szczegółach oceny występują różnice.

Parametry ryzyka zawodowego szacuje się oddzielnie dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia, uwzględniając określone wcześniej ich charakterystyki oraz inne opisane niżej, wpływające na poziom ryzyka elementy.

Stopień możliwej straty

Oceniając stopień (wielkość) możliwej straty spowodowanej wystąpieniem zdarzenia niebezpiecznego bierze się pod uwagę:

— postępowanie zgodne z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony przed zagrożeniami,

— wielkość fizycznego uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia,

— rozmiar strat.

Obowiązujące przepisy prawne zawierające zasady ochrony przed zagrożeniami

Prawo dotyczące ochrony przed zagrożeniami może dotyczyć ochrony pracowników zatrudnionych w organizacji, ochrony mieszkańców i otoczenia oraz przedmiotów. W przypadku oceny ryzyka zawodowego brane jest pod uwagę prawo chroniące pracowników. Prawem tym są wymagania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Precyzyjne sformułowanie wymagań oraz konsekwentne realizowanie ich w praktyce zapewnia ograniczenie lub wyeliminowanie strat, jakie mogą powodować występujące w środowisku pracy zagrożenia. Im wyższa „kultura” bezpieczeństwa tym mniejsze straty

Skomentuj