Oględziny i przeglądy urządzeń oświetleniowych

Stan techniczny urządzeń oświetleniowych oraz warunki ich eksploatacji powinny być kontrolowane w ramach oględzin i przeglądów. Brakujące i niesprawne źródła światła powinny być uzupełniane na bieżąco.

W ramach badań eksploatacyjnych przeprowadza się pomiary natężenia oświetlenia. W trakcie eksploatacji, przy włączonych wszystkich lampach, średnie natężenie oświe­tlenia nie może obniżyć się (wskutek zużywania się i trwałego zabrudzenia lamp) więcej niż o 10% od wartości początkowej. W przeciwnym razie należy dokonać wymiany źró­deł światła lub modernizacji oświetlenia.

Liczba niesprawnych źródeł światła nie powinna przekraczać:

10% – dla oświetlenia wnętrzowego,

5% – dla oświetlenia głównych dróg w granicach miast,

10% – dla oświetlenia dróg krajowych,

15% – dla oświetlenia innych dróg,

20% – dla krótkich ulic (dróg) w granicach miasta.

Liczbę niesprawnych źródeł światła określa się dla 100 kolejnych opraw wybranego cią­gu oświetleniowego.

Oględziny urządzenia oświetleniowego obejmują:

 • ocenę widocznych części przewodów i ich osprzętu,
 • stan czystości opraw i źródeł światła,
 • stan ilościowy ubytku źródeł światła,
 • stan ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej,
 • stan urządzeń do zabezpieczeń i sterowania,
 • stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych.

Oględziny urządzeń oświetleniowych powinny być przeprowadzone co najmniej raz w roku.

Przeglądy urządzeń oświetleniowych powinny obejmować:

 • szczegółowe oględziny w pełnym zakresie,
 • sprawdzenie działania urządzeń sterowania i łączników,
 • sprawdzenie stanu i pomiar ochrony przeciwporażeniowej,
 • pomiary rezystancji izolacji,
 • pomiary kontrolne natężenia oświetlenia,
 • sprawdzenie stanu opraw i osłon,
 • sprawdzenie czystości powierzchni ścian i sufitu oraz okien i świetlików,
 • wykonanie prac konserwacyjnych i napraw.

Przeglądy urządzeń oświetleniowych należy przeprowadzać nie rzadziej niż:

 • raz na dwa lata:

             – dla oświetlenia zewnętrznego,

             – dla oświetlenia wnętrzowego w pomieszczeniach wilgotnych, gorących itp. wewnątrz których występują warunki mające negatywny wpływ                na stan opraw,

             – dla oświetlenia drogowego głównych dróg w granicach miast,  

 • raz na 3 lata – dla urządzeń oświetlenia drogowego innego niż ww.,
 • raz na 5 lat – w innych przypadkach.           

Wyniki przeglądów i zakres wykonanych czynności konserwacyjnych należy odnoto­wać w dokumentacji eksploatacyjnej danych urządzeń.

Wyniki pomiarów rezystancji izolacji, przeprowadzanych podczas eksploatacji urzą­dzeń oświetlenia elektrycznego, należy uznać za zadowalające, jeżeli wartość rezystancji izolacji obwodów jest zgodna z wymaganiami ustalonymi przy przyjmowaniu urządzeń do eksploatacji. Rezystancja izolacji, mierzona przy wyjętych źródłach światła, w po­mieszczeniach suchych powinna wynosić co najmniej 0,5 MW na 1 V w instalacjach do 500 V oraz 1000 W na 1 V napięcia znamionowego instalacji o napięciu do 1 kV. Rezystancję izolacji należy mierzyć megaomomierzem o napięciu co najmniej 500 V na odcinkach między dwoma kolejnymi zabezpieczeniami. Powyższe wymagania dotyczą pomieszczeń suchych. Takie same kryteria obowiązują dla rezystancji izolacji urządzeń w pomieszczeniach o charakterze przejściowo wilgotnych, tj. takich, w których okre­sowo wilgotność względna może przekraczać 75% oraz pomieszczeniach zapylonych, niezależnie od rodzaju pyłu.

Wartość rezystancji izolacji urządzeń oświetleniowych w pomieszczeniach wilgotnych, pomieszczeniach o wyziewach żrących oraz na zewnątrz pomieszczeń powinna według przepisów zapewniać bezpieczne użytkowanie urządzeń. Należy przez to rozumieć spełnienie wymagań:

 • ochrony przeciwporażeniowej,
 • bezpieczeństwa wybuchowego,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • odpowiedniej wytrzymałości zwarciowej urządzeń.

W ramach badań eksploatacyjnych przeprowadza się pomiary natężenia oświetlenia. Natężenie oświetlenia musi być zgodne z obowiązującymi normami, przepisami lub normatywami. Przykładowe wartości średniego natężenia oświetlenia wymaganego dla niektórych pomieszczeń podano w tabeli poniżej. W trakcie eksploatacji, przy włączonych wszystkich lampach, średnie natężenie oświetlenia nie może obniżyć się (wskutek zu­żywania się i trwałego zabrudzenia lamp) więcej niż o 10% od wartości początkowej. W przeciwnym razie należy dokonać wymiany źródeł światła lub modernizację oświe­tlenia.

Skomentuj