Opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia ws. finansowania posiłków dla pracowników

Podniesienie kwoty zwolnienia z oskładkowania posiłków dla pracowników do wysokości 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę – zakłada opublikowany w piątek projekt nowelizacji rozporządzenia. Zakłada on także wyłączenie z podstawy wymiaru składek kwoty świadczenia teleinformatycznego.

Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, został opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Pierwsza z projektowanych zmian dotyczy finansowania posiłków dla pracowników. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie posiłki i napoje.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że obecnie wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu, jest wyłączona z podstawy wymiaru składek do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł.

Zgodnie z przepisami za posiłek uznawane są zarówno gotowe posiłki, jak i przetworzone produkty żywnościowe nadające się do bezpośredniego spożycia. Autorzy projektu zwrócili uwagę, że na skutek stosowanej od lat wykładni prawa, zwolnieniu z podstawy wymiaru składek podlega również wartość kuponów, talonów i bonów żywieniowych uprawniających do nabycia przez pracownika posiłku w placówkach gastronomicznych, czyli restauracjach, barach, stołówkach, czy innych punktach gastronomicznych.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano podniesienie kwoty zwolnienia z oskładkowania posiłków udostępnianych pracownikom do wysokości 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Autorzy projektu zwrócili uwagę, że zgodnie z pierwotnym brzmieniem przepisu, który obowiązywał od 1999 r., kwota zwolnienia wynosiła jedną czwartą najniższego wynagrodzenia za pracę. Od 30 stycznia 2004 r. wprowadzono sztywną kwotę zwolnienia w wysokości 190 zł miesięcznie. Od tego czasu wysokość ta nie została zmieniona.

Od 1 stycznia 2022 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 3010 zł. W związku z tym – jak wskazali projektodawcy – maksymalna kwota wyłączenia z podstawy wymiaru składek wyniesie w 2022 r. – 301 zł, co oznaczałoby, że średnia wartość dziennego posiłku finansowanego przez pracodawcę wynosiłaby ok. 15 zł, co odpowiada aktualnym wartościom rynkowym.

W związku z ogłaszanym corocznie w nowej wysokości minimalnym wynagrodzeniem za pracę, kwota wyłączenia będzie wzrastała wraz ze wzrostem wspomnianego wynagrodzenia.

Druga z proponowanych zmian dotyczy wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwoty świadczenia teleinformatycznego, wprowadzonego ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Świadczenie teleinformatyczne wypłacane będzie, począwszy od 1 marca 2022 r., osobom realizującym zadania w Zespole Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT GOV poziomu krajowego, w organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa.

Wysokość świadczenia teleinformatycznego będzie zależała od konkretnych zadań, jakie dane osoby będą wykonywały w danym podmiocie.

Świadczenie teleinformatyczne nie będzie wliczane do podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej, uregulowanych ustawą z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb.

Zaproponowano, by rozporządzenie weszło w życie od 1 marca 2022 r.

Skomentuj