Prace ziemne

Prace ziemne

Prace ziemne należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Powinny być one prowadzone z należytą starannością, na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych.

Kierownik budowy powinien określić podstawowe zasady bezpiecznej pracy przy wykonywaniu tych prac, tj.:

  • bezpieczne odległości, w jakich mogą być one wykonywane, od istniejących sieci: gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i kanalizacyjnej;
  • sposób wykonywania prac ziemnych.

W czasie wykonywania prac ziemnych należy:

  • ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi miejsca w pobliżu instalacji podziemnych;
  • prowadzić ręcznie roboty ziemne w pobliżu tych instalacji, a także ręcznie pogłębiać wykopy poszukiwawcze;
  • w czasie wykonywania wykopów, w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych pracach, na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrady powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu oraz 1,1 m nad terenem. Jeżeli teren, na którym są wykonywane prace ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić na nim stały nadzór.

Wykopy o ścianach nieumocnionych

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia należy wykonywać wyłącznie do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony, w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Wykopy bez umocnień o głębokości większych niż 1 m, lecz nie większej niż 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska.

Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopu można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie ażurowego zabezpieczenia ścian wykopu w okresie zimowym jest zabronione.

Skomentuj