Pracownicy tymczasowi oraz agencyjni

Pracownicy tymczasowi oraz agencyjni

W obecnie panującej na rynku pracy sytuacji występuje deficyt pracowników. Pracodawcy mają duży problem ze znalezieniem pracowników, zwłaszcza do prac sezonowych oraz na w okresie wzmożonej produkcji (okres świąteczny).

ZAKAZ POWIERZANIA PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Podczas organizowania pracy pracownikom tymczasowym, należy wziąć szczególnie pod uwagę art. 8 pkt 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w myśl którego nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 kodeksu pracy.

Prace szczególnie niebezpieczne zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Należą do nich:

 • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części;
 • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych. Za zbiorniki uznaje się prace dotyczące pracy w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione, zwanych dalej "zbiornikami".
 • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych. Materiałami niebezpiecznymi w rozumieniu rozporządzenia są w szczególności substancje i preparaty chemiczne sklasyfikowane jako niebezpieczne, zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych, oraz materiały zawierające szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do 3 lub 4 grupy zagrożenia zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. W myśl art. 4 ustawy o substancjach i ich mieszaninach, substancjami niebezpiecznymi i mieszaninami niebezpiecznymi są substancje i mieszaniny zaklasyfikowane co najmniej do jednej z poniższych kategorii:
  • substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych;
  • substancje i mieszaniny o właściwościach utleniających;
  • substancje i mieszaniny skrajnie łatwopalne;
  • substancje i mieszaniny wysoce łatwopalne;
  • substancje i mieszaniny łatwopalne;
  • substancje i mieszaniny bardzo toksyczne;
  • substancje i mieszaniny toksyczne;
  • substancje i mieszaniny szkodliwe;
  • substancje i mieszaniny żrące;
  • substancje i mieszaniny drażniące;
  • substancje i mieszaniny uczulające;
  • substancje i mieszaniny rakotwórcze;
  • substancje i mieszaniny mutagenne;
  • substancje i mieszaniny działające szkodliwie na rozrodczość;
  • substancje i mieszaniny niebezpieczne dla środowiska.
 • praca na wysokości. Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:
  • osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi;
  • wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Skomentuj