Prezydent podpisał ustawę wdrażającą dyrektywy dotyczące metod pomiaru hałasu

Prezydent podpisał nowelizację Prawa ochrony środowiska wdrażającą dyrektywy dotyczące wspólnych metod oceny hałasu – poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP. Ustawa przedłuża też niektórym OZE termin obowiązywania warunków przyłączenia do sieci.

Głównym celem podpisanej we wtorek przez Prezydenta RP ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw jest wdrożenie poświęconych metodom oceny hałasu dyrektyw unijnych: dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2021/1226 z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz dyrektywy Komisji (UE) 2020/367 z dnia 4 marca 2020 r.

Na etapie prac sejmowych do noweli Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw wprowadzono także przepis dotyczący umożliwienia przesunięcia terminu na przyłączenia do sieci niektórych nowo powstających instalacji OZE. Pierwotny termin upływał z końcem czerwca 2022 r., Sejm przesunął ten termin do 16 lipca 2024 r.

Poprawka Senatu przewiduje, że do wniosku o przesunięcie terminu obowiązywania warunków przyłączenia inwestor powinien dołączyć poświadczenie uzyskania decyzji środowiskowej lub pozwolenia na budowę. Ma to na celu eliminację tych inwestycji, które w ogóle nie zostały jeszcze rozpoczęte.

Zgodnie z nowelizacją Prawa ochrony środowiska, podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu (tj. zarządzający głównymi drogami, liniami kolejowymi oraz lotniskami, a także prezydenci miast powyżej 100 tys. mieszkańców) będą musiały stosować zaktualizowane metody oceny hałasu określone w przepisach unijnych.

Nowela zakłada, że organy ochrony środowiska (tj. marszałkowie województw) i podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu zostaną wyposażone w narzędzie umożliwiające dokonanie w jednorodny sposób oceny szkodliwych skutków hałasu drogowego, kolejowego i lotniczego.

Marszałek województwa będzie mógł też nakładać – na zarządzającego drogami innymi niż autostrady i drogi ekspresowe, które usytuowane są w miastach na prawach powiatu – obowiązek sporządzenia i przedkładania przeglądu ekologicznego. Przegląd ekologiczny dostarcza informacji na temat faktycznego oddziaływania konkretnego obiektu na środowisko, a w przypadku gdy obiekt nie spełnia przepisów o ochronie środowiska – proponuje działania naprawcze.

Nowela pozwoli też uregulować w rozporządzeniu sposób ustalania bezpiecznej odległości w przypadku lokalizacji nowych zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Takie rozporządzenie ma określać np. rodzaje poważnych awarii przemysłowych i parametrów granicznych oddziaływania potencjalnych skutków takich awarii.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem wybranych punktów, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Skomentuj