Projekt o substancjach szkodliwych w pracy trafił do konsultacji

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, zmieniający rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

W uzasadnieniu opublikowanego na stronie RCL projektu wskazano, że nowelizacja wynika z konieczności wdrożenia do prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 9 marca 2022 r., zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem czynnikami rakotwórczych lub mutagenami podczas pracy.

Projekt ten m.in. dodaje 13 nowych substancji szkodliwych do wykazu substancji chemicznych zagrażających zdrowiu pracowników i podaje ich wartości dopuszczalne. Dla 7 substancji wprowadza zmiany wartości dopuszczalnych stężeń.

Zmiany pozwolą pracodawcom prowadzącym działalność związaną z występowaniem czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy lepiej oceniać warunki pracy, w tym ryzyko zawodowe związane z występowaniem w pracy substancji szkodliwych dla zdrowia.

Nowe przepisy powinny wpłynąć na zapewnienie pracownikom zatrudnionym w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lepszej ochrony i przyczynić się do ograniczenia ryzyka ewentualnych chorób zawodowych.

W projekcie wskazano, że nowelizacja wejdzie w życie 5 kwietnia 2024 r.

Link do projektu rozporządzenia zmieniającego.

Skomentuj