Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.), Minister właściwy do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakres jej stosowania, uwzględniając zawody i specjalności występujące na rynku pracy oraz potrzeby pośrednictwa i poradnictwa zawodowego.

Jak czytamy w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w rubryce Istota rozwiązań zawartych w projekcie rozporządzenia oraz przyczyna i potrzeba ich wprowadzenia: klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy regulowana rozporządzeniem ministra właściwego do spraw pracy wymaga cyklicznych zmian w związku z dynamicznymi zmianami na rynku pracy np. pojawieniem się nowych zawodów. Jednocześnie konieczna jest jej aktualizacja w celu usunięcia rozbieżności między klasyfikacją zawodów i specjalności a klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego wprowadzaną rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia znajdujemy informacje, że bierze ono pod uwagę zachodzące na rynku pracy zmiany, w obszarze „zawodów rynkowych”, które zostały zgłoszone do resortu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy, zawodów zidentyfikowanych w ramach badań prowadzonych w 2020 r. przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz w ramach procesu przyporządkowania zawodów z polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności (KZiS) do Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów (ESCO) (mapowania). Projekt ma wprowadzić również zawody szkolnictwa branżowego, które uwzględniono przez właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (KZSB), w których odbywa się kształcenie w systemie oświaty.

Planowane jest nadanie nowego brzmienia treści załączników do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227)

Po aktualizacji załącznika w stosunku do aktualnego, zawierającego klasyfikację zawodów i specjalności i obejmującego zmianę „Struktury klasyfikacji zawodów i specjalności”, w zakresie tzw. zawodów rynkowych oraz zawodów szkolnictwa branżowego.

Zmiany w projektowanej klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w zakresie zawodów rynkowych obejmują:

  • wprowadzenie 81 zawodów rynkowych, które pojawiły się na rynku pracy, a nie mają swoich odpowiedników w klasyfikacji określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania;
  • zmianę usytuowania w innej grupie elementarnej 2-ch zawodów: Kontroler jakości połączeń spawalniczych i Charakteryzator;
  • wykreślenie z KZiS trzech zawodów i specjalności niefunkcjonujących na rynku pracy: Wychowawca małego dziecka, Lider klubu pracy i Maszynistka;
  • zmianę nazwy jedenastu zawodów: Pielęgniarka-specjalista pielęgniarstwa zachowawczego na: Pielęgniarka-specjalista pielęgniarstwa zachowawczego /internistycznego, Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter) na: Specjalista do spraw analizy ryzyka ubezpieczeniowego (underwriter), Specjalista bezpieczeństwa systemów telekomunikacyjnych na: Specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, Radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa na: Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Pracownik kancelaryjny na: Pracownik biurowy, Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu na: Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, Fryzjer męski na: Fryzjer męski (barber), Jeliciarz na: Pracownik rozbiórki zwierząt, Sprzątaczka biurowa na: Sprzątaczka, Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym na: Pomocniczy robotnik przemysłowy, Pracownik rozkładający towar na półkach na: Pracownik obsługi sklepu.

Zmiany w projektowanej klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w zakresie zawodów szkolnictwa branżowego obejmują:

  • wprowadzenie do projektowanej klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy 49 zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, które nie występują w obowiązującej KZiS;
  • oznaczenie symbolem „s” pięciu zawodów usytuowanych w KZiS (jako zawody rynkowe), dotyczy zawodów: PodologS, Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnejS, Monter stolarki budowlanejS, Lakiernik samochodowyS; Zdobnik ceramikiS;
  • usunięcie symbolu „s” z 32-ch zawodów występujących w KZiS z 2014 r., jako zawody szkolne (zawody nie występują już w KZSB). Kształcenie w tych zawodach w systemie oświaty prowadzone było do wygaśnięcia (czerwiec 2021 r.). Zawody pozostaną w KZiS – jako tzw. zawody rynkowe.

Oczekuje się, że wprowadzenie nowych zawodów i specjalności oraz proponowanych zmian usprawni pracę urzędów pracy i innych instytucji rynku pracy, w szczególności w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkolenia i przekwalifikowania osób bezrobotnych i poszukujących pracy dzięki ewidencji zawodów odzwierciedlającej aktualną sytuację na rynku pracy.

Wg. projektu rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Więcej na temat projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Źródło pomocnicze:

https://legislacja.gov.pl/

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 Kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Z 2021 R. Poz. 1100 z późn. zm.)

Skomentuj