Raport: w najbliższych kwartałach będzie rosnąć presja na marże firm

W III kwartale tego roku średnie i duże firmy zanotowały spadek zysków i rentowności netto – wynika z raportu Banku Pekao. Zdaniem analityków, kolejne kwartały przyniosą zwiększoną presję na marże firm, mocno wywindowane w poprzednich okresach.

Jak podano w raporcie, w III kwartale br. rentowność netto średnich i dużych podmiotów (zatrudniających co najmniej 50 pracowników) obniżyła się o prawie 1,5 punktu procentowego rdr. W efekcie wynik netto spadł o około 1 proc. rdr. Analitycy podkreślili, że dane świadczą o stopniowej zmianie warunków rynkowych i coraz bardziej zacieśniającym się otoczeniu biznesowym firm. Z drugiej strony – wskazali – osiągnięty wynik (prawie 59 mld zł) był wciąż drugim najlepszym w historii, a wykazana przeciętna rentowność netto (4,5 proc.) jedną z wyższych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

Z raportu wynika, że pod presją pozostaje zwłaszcza przemysł, którego wszystkie sekcje PKD odnotowały w III kw. br. spadek rdr zarówno rentowności, jak i nominalnego wyniku netto. Z kolei część sekcji usługowych odradzających się po pandemii, budownictwo oraz rolnictwo i leśnictwo wciąż poprawiały w tym czasie swoje marże i wyniki.

Coraz większą bolączką firm przemysłowych, zwłaszcza z sektorów energochłonnych pozostawały koszty energii. Wciąż silna, choć z tendencją spadkową, była presja z tytułu kosztów materiałowych.

Według raportu, coraz większym wyzwaniem dla firm jest rosnące zadłużenie. Zobowiązania średnich i dużych podmiotów osiągnęły na koniec III kw. 2022 rekordowy poziom 1,9 bln zł, a czynnikiem napędzającym ich wzrost jest silne zapotrzebowanie na finansowanie obrotowe. W efekcie na koniec III kw. relacja zobowiązań do aktywów wynosiła rekordowe 56 proc. – zaznaczono. Dodano, że wzrostowi zadłużenia towarzyszy jednak tylko nieznaczne pogorszenie płynności finansowej firm, a jej spadek był na przestrzeni III kw. obserwowany tylko w niektórych sektorach.

Zauważono, że pozytywną informacją jest fakt, iż w III kw. średnie i duże firmy podtrzymały wysoką aktywność inwestycyjną. Ich łączne nakłady wspięły się na rekordowy poziom (jeśli chodzi o wynik III kw.) około 51 mld zł, po wzroście rdr o 18 proc. Zwrócono uwagę, że nominalny wzrost nakładów inwestycyjnych w dużej mierze stymulowała inflacja.

W najbliższych kwartałach analitycy Pekao oczekują zwiększonej presji na marże krajowych przedsiębiorstw. Podkreślają przy tym, że ich poziomy zostały mocno wywindowane w poprzednich okresach, charakteryzujących się bardzo dobrą koniunkturą gospodarczą. „Głównym źródłem zmartwień dla firm pozostaną w najbliższym czasie, pomimo planowanych działań osłonowych ze strony państwa, znacznie wyższe rdr koszty energii. Z uwagi na odwracające się trendy na rynkach surowcowych, z kwartału na kwartał słabnąć powinna natomiast presja ze strony kosztów materiałów. W ujęciu rocznym będzie to jednak wciąż negatywna kontrybucja w zmianę rentowności firm. Z kolei większe wyzwania niż ostatnio mogą pojawić się ze strony kosztów pracy” – oceniono.

Zdaniem analityków, czynnikiem sprzyjającym dla części firm będzie w najbliższych kwartałach korzystny kurs walutowy. Ekonomiści nie wykluczają też, że w sytuacji kryzysowej może wzrosnąć determinacja do podejmowania działań optymalizujących koszty działalności – zarówno strukturalnych – w drodze inwestycji, jak i doraźnych.

Skomentuj