Relacja z Konferencji „Bezpieczeństwo pracy – edukacja i dobre praktyki”

W piątek, 29 września w Centrum Dydaktyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się Konferencja pt. „Bezpieczeństwo pracy – edukacja i dobre praktyki”. Wydarzenie, miało miejsce także z okazji 25-lecia kształcenia na Studiach Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Organizatorami byli: Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg, Przewodniczący Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP Poseł Janusz Śniadek oraz Jego Magnificencja Rektor AGH Profesor Jerzy Lis. W skład Komitetu Honorowego weszli: Główna Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB Wiktor Zawieska, Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy Jolanta Walusiak-Skorupa oraz Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Józef Witczak.

Partnerami konferencji byli: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Dräger Polska Sp. z o.o., Andrew s.c., F.U. Catkop Sławomir Pasionek, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., PW Krystian Sp. z o.o., Supober Sp. z o.o., Kopalnia Soli Kłodawa S.A., Tauron Wydobycie S.A., Faraone Poland Sp. z o.o., Grupa PBI Sp. z o.o., Iturri Poland Sp. z o.o., Polski Związek Producentów Kruszyw, KGHM ZANAM S.A. oraz Tarbonus Sp. z o.o., a patronat medialny nad konferencją objęli: miesięcznik ATEST, czasopismo PROMOTOR BHP, portal ASYSTENT BHP, portal BEHAPOWCY.com, miesięcznik WUG Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska oraz portal NETTG.pl.

W Konferencji wzięło udział ponad 150 uczestników, w tym absolwenci i wykładowcy studiów podyplomowych BHP, pracownicy uczelni wyższych i służby BHP, a także przedstawiciele instytucji centralnych, organów nadzoru, jednostek naukowych i szkoleniowych oraz organizacji związanych z branżą bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Gości Konferencji powitał dr hab. inż. prof. AGH Zbigniew Burtan, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Kierownik Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy. Obrady otworzyli: prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny, Prorektor ds. Kształcenia AGH, prof. dr hab. inż. Marek Cała, Przewodniczący Komitetu Naukowego, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami oraz Paweł Kania, Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie.

Podczas Konferencji wygłoszono 27 referatów, a obrady prowadzono w sesji inauguracyjnej oraz 3 sesjach tematycznych.

Wystąpienia w sesjach tematycznych skupiały się wokół zagadnień dotyczących formalno-prawnych aspektów bezpieczeństwa, kształcenia i szkoleń w zakresie bhp, zagrożeń i zarządzania bezpieczeństwem, środków ochronnych, kultury bezpieczeństwa oraz zdrowia i bezpieczeństwa psychicznego pracowników. W pierwszej sesji poświęconej formalno-prawnym aspektom bezpieczeństwa oraz kształceniu i szkoleniom w zakresie bhp można było wysłuchać referatów o technikach i metodach szkoleniowych, kompetencjach komunikacyjnych pracowników służby bhp czy aspektach prawnych w zakresie substancji chemicznych oraz wykonywania pracy zdalnej. Druga sesja tematyczna, obejmująca referaty o zagrożeniach i zarządzaniu bezpieczeństwem oraz o środkach ochronnych, obfitowała w prelekcje dotyczące zagadnień chorób zawodowych, możliwości techniki i technologii w zdalnym nadzorowaniu miejsc pracy czy organizacji ergonomicznych stanowisk pracy. Ostatnia trzecia sesja o kulturze bezpieczeństwa oraz zdrowiu i bezpieczeństwie psychicznym pracowników przybliżyła uczestnikom problemy zachowań pracowników, ich podejścia do pracy, aktywnego udziału w kształtowaniu bezpiecznych, ergonomicznych i higienicznych warunków pracy oraz kwestie pomiaru i podnoszenia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach.

Zakres tematyczny referatów pozwolił uczestnikom na zapoznanie się i analizę najnowszych trendów i szerokiej problematyki zagadnień bezpieczeństwa oraz ochrony pracy, przy równoczesnej wymianie opinii w trakcie dyskusji plenarnych, jak i kuluarowych. W podsumowaniu obrad Prezes Paweł Kania podkreślił istotność konferencji, w tym także wymiany osiągnięć naukowych i doświadczeń w zgromadzonym interdyscyplinarnym środowisku ekspertów.

Organizatorzy Konferencji serdecznie dziękują wszystkim Uczestnikom i Partnerom za zaangażowanie i stworzenie przyjaznej atmosfery, jednocześnie wyrażając przekonanie, że Konferencja przysłuży się propagowaniu działań edukacyjnych i wdrażaniu dobrych praktyk na rzecz poprawy bezpiecznych warunków pracy w różnych obszarach gospodarki.

Szczegółowe informacje i zdjęcia z Konferencji znajdują się na stronie: http://www.spdbhp.agh.edu.pl/konferencja

Skomentuj