Rodzaje kwalifikacji wymaganych przy konserwacji UTB

Podobnie jak w przypadku operatorów, przyszli konserwatorzy poddozorowych urządzeń transportu bliskiego muszą posiadać odpowiednie uprawnienia.

Zaświadczenia kwalifikacyjne, bo o tych mowa, wydają jednostki dozoru technicznego, np. Urząd Dozoru Technicznego. Sprawdza on kwalifikacje konserwatorów zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (J. t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 963, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych  (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienionym rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym. W rozporządzeniu tym znajdziemy wzór wniosku egzaminacyjnego, który trzeba złożyć w oddziale UDT w miejscu, gdzie planujemy zdawać egzamin (tu znajdziemy adresy i kontakt do 29. oddziałów UDT http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=514). Procedura jest identyczna jak w przypadku egzaminów dla operatorów, różni się za to tematyką. UDT wyznacza komisję egzaminacyjną i termin egzaminu po rozpatrzeniu wniosku (http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=246&Itemid=820). Na jednym wniosku można umieścić urządzenia należące tylko do jednej z 14 grup wymienionych poniżej (mogą to być np. dźwigi osobowe i towarowe, z napędem elektrycznym i ze sterowaniem mikroprocesorowym oraz stycznikowo-przekaźnikowym). Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Kiedy ukończymy go z wynikiem pozytywnym, UDT wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych. Do egzaminu możemy przygotować się sami lub może nas przygotować jednostka szkoleniowa, która ma odpowiednią kadrę i możliwości sprzętowe, żeby przeprowadzić zajęcia praktyczne. Firmy szkoleniowe często organizują egzaminy w pełnym zakresie. Należy sprawdzić, czy firma szkoleniowa posiada programy kursu zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego.

Uprawnienia do konserwacji urządzeń transportu bliskiego

1. Dźwigi osobowe i towarowe:

 √ z napędem elektrycznym:

– ze sterowaniem stycznikowo-przekaźnikowym

– ze sterowaniem mikroprocesorowym

√ z napędem hydraulicznym:

– ze sterowaniem stycznikowo-przekaźnikowym

– ze sterowaniem mikroprocesorowym

√ dźwigi towarowe małe

2. Dźwigi budowlane:

√ towarowe

√ towarowo-osobowe

3. Urządzenia dla osób niepełnosprawnych

4. Suwnice, wciągniki i wciągarki:

√ ogólnego przeznaczenia

√ specjalnego przeznaczenia

5. Wciągarki i wciągniki:

√ ogólnego przeznaczenia

√ specjalnego przeznaczenia

6. Żurawie:

√ wieżowe

√ samojezdne i przeładunkowe (przenośne)

√ przeładunkowe (przenośne)

√ stacjonarne i przewoźne

√ stoczniowe i portowe

7. Podesty:

√ wiszące

√ masztowe

√ przejezdne

√ platformy załadowcze, w tym do transportu osób

8. Układnice magazynowe

9. Dźwignice linotorowe

10. Wyciągi towarowe:

√ stacjonarne, przewoźne i przenośne

√ wyciągi statków

11.  Dźwigniki:

√ podnośniki pojazdów, w tym systemy do parkowania pojazdów

√ stacjonarne, przewoźne i przenośne

√ montowane na pojeździe

12.  Urządzenia do manipulacji kontenerami

13.  Przenośniki osobowe i towarowe:

√ schody i chodniki ruchome

√ przenośniki dla celów rekreacyjno-rozrywkowych

√ przenośniki towarowe

14.  Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia:

√ wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

√ wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane*

*materiały ze strony www.udt.gov.pl

Uprawnienie kwalifikacyjne wydawane przez UDT są bezterminowe, ale ważne są razem z dowodem osobistym, posiadają również jego wielkość (tot.1,2).

Skomentuj