Rząd przyjął projekt ws. łagodzenia skutków wzrostu cen energii dla firm

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący programów pomocowych dla firm, które ponoszą dodatkowe koszty w związku z nagłymi wzrostami cen energii elektrycznej i gazu.

Chodzi o projekt ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024, który „wprowadza możliwość udzielenia wsparcia finansowego określonym grupom przedsiębiorców w oparciu o programy rządowe”.

Jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, m.in. analiza danych w zakresie kształtowania się przyszłych cen energii elektrycznej i gazu w Polsce, prowadzi „do konieczności przyjęcia podstaw prawnych, umożliwiających Radzie Ministrów przyjmowanie programów pomocowych dla określonych grup przedsiębiorców w oparciu o bieżącą analizę sytuacji gospodarczej”.

Wskazano, że istotą rozwiązań ujętych w projekcie, za którego przygotowanie odpowiada resort rozwoju i technologii, jest „umożliwienie Radzie Ministrów przyjmowania programów pomocowych dla przedsiębiorstw, które ponoszą dodatkowe koszty w związku z nagłymi wzrostami cen energii elektrycznej i gazu ziemnego„. Dodano, że kluczowe jest zapewnienie odpowiednich środków wsparcia dostosowanych do warunków rynkowych. „Z tego też względu Rada Ministrów powinna mieć możliwość elastycznego opracowania i implementacji mechanizmów łagodzących szoki gospodarcze spowodowane sytuacją na rynku energii” – oceniono.

Jak stwierdzono, część polskich firm np. z branż ceramicznej czy hutniczej już dziś zmuszona jest wstrzymywać produkcję swoich wyrobów. Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstw działających w tych branżach, często będących znaczącym zatrudniającym na lokalnym rynku pracy, stanowi to zagrożenie dla wielu tysięcy miejsc pracy – oceniono.

W opinii projektodawcy „konieczne jest wprowadzenie regulacji w formie odrębnej ustawy z uwagi na złożony charakter wprowadzanego systemu wsparcia przedsiębiorstw”. Zwrócono uwagę, że ustawa określa ramy dla programów wsparcia przedsiębiorców w oparciu o uchwałę rządu.

Jak wyjaśniono, rząd w przypadku opracowania programu wskaże operatora, który będzie odpowiedzialny za jego realizację w oparciu o zawartą umowę.

Proponowane przepisy, jak zaznaczono, wprowadzają zmiany w ustawie o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, dzięki którym „Dysponent Funduszu Rekompensat Pośrednich kosztów Emisji za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie niniejszego programu rządowego”.

Możliwe ma być też przekazanie nadwyżki środków po wypłacie rekompensat z funduszu na program łagodzący wzrost cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. „W ustawie prawo ochrony środowiska wprowadza się rozwiązania umożliwiające bycie operatorem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – wskazano. Podkreślono, że do czasu notyfikacji programu pomocowego pomoc publiczna nie będzie wypłacana.

Przypomniano, że od połowy 2021 r. postępuje gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych. „Jego źródłem początkowo była konfrontacyjna polityka handlowa Rosji, a następnie agresja tego kraju na Ukrainę oraz zdecydowana reakcja Polski i Unii Europejskiej w postaci embarg i ograniczeń importu, a także środki odwetowe zastosowane przez Rosję” – stwierdzono. Dodano, że spowodowało to ograniczenie importu paliw kopalnych i gazu do państw europejskich, co z kolei przełożyło się na wzrost ich cen oraz cen energii elektrycznej na europejskim rynku. „Polska nie jest wyjątkiem i również w naszym kraju ceny energii elektrycznej oraz gazu znacząco wzrosły względem tych z roku 2021” – wskazano.

Jak podano, na Towarowej Giełdzie Energii średnia cena gazu w lipcu br. wyniosła 824,4 zł/MWh i była o 380 proc. wyższa niż rok wcześniej. „Energia elektryczna kosztowała w tym samym miesiącu 1125,94 zł/MWh, czyli o 198 proc. więcej niż rok wcześniej” – dodano.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to III kwartał 2022 r.

Według wcześniejszych informacji rząd przeznaczy ok. 5-6 mld zł na dofinansowanie do zakupu energii i gazu dla firm energochłonnych.

Skomentuj