Rząd przyjął uchwałę w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 r.

Rząd przyjął na wtorkowym posiedzeniu uchwałę w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 r. Jego celem jest wzrost zatrudnienia i produktywności, by przygotować rynek pracy na zmiany demograficzne oraz transformację cyfrową i energetyczną, a także poprawa jakości zatrudnienia po pandemii.

Jak podano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 r. przedłożony przez ministra rozwoju, pracy i technologii określa cele i kierunki działań zgodne z priorytetami polityki państwa w dziedzinie rynku pracy. Plan jest podstawą dla przygotowania przez samorządy województw corocznych regionalnych planów działań na rzecz zatrudnienia, obejmujących najważniejsze grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia.

Wśród najważniejszych celów do realizacji w tym roku wymieniono złagodzenie negatywnych skutków COVID-19 dla rynku pracy. „Kluczowym wyzwaniem jest dalsza ochrona miejsc pracy, w związku z możliwym negatywnym wpływem na zatrudnienie ograniczeń aktywności gospodarczej. Chodzi o kontynuację działań osłonowych, w szczególności dla najbardziej dotkniętych branż” – wskazano.

Jednym z celów jest też równowaga na rynku pracy, która ma być osiągnięta przez pełne wykorzystanie potencjału kadr. „Kluczową grupę stanowią tu osoby nieaktywne zawodowo, w tym osoby z małymi dziećmi. Zapewnienie dostępu do elastycznych form pracy (pracy w zmniejszonym wymiarze godzin, pracy zdalnej) czy różnych form opieki nad dzieckiem i innymi osobami wymagającymi opieki, umożliwi godzenie życia rodzinnego z zawodowym i szybszy powrót na rynek pracy oraz uchroni przed dezaktualizacją umiejętności” – podkreślono.

Jak poinformowano, wsparcie aktywności zawodowej i podnoszenie umiejętności pracowników zostanie osiągnięte m.in. poprzez modernizację funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia (PSZ), w tym poprzez opracowanie pakietu nowych przepisów prawnych oraz dalszą informatyzację procesów i narzędzi stosowanych przez PSZ.

Zapowiedziano kontynuację działań na rzecz zatrudnienia osób młodych: w ramach programu Gwarancji dla Młodzieży (w tym poprzez nową edycję programu) oraz innych możliwych instrumentów adresowanych do tej grupy.

W dokumencie zapisano ponadto potrzebę tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości. „Prowadzone będą działania na rzecz wspierania i propagowania zatrudnienia w oparciu o formy przewidziane w prawie pracy (kodeksie pracy), przynoszące najlepsze i wymierne korzyści wszystkim stronom występującym na rynku. Wspierany będzie rozwój kompetencji cyfrowych oraz szkolnictwa w dostosowaniu do wyzwań związanych z transformacją cyfrową. Wspierany będzie dalszy rozwój dialogu społecznego” – zadeklarowano.

Aby lepiej dostosować kompetencje i kwalifikacje pracowników do wymogów rynku pracy przyszłości, kontynuowane będą działania na rzecz zwiększania szans na rynku pracy. „Polityka zatrudnienia zostanie ukierunkowana m.in. na wsparcie tworzenia zielonych i cyfrowych miejsc pracy. Doskonalone będą metody prognozowania zapotrzebowania na zawody, kompetencje i nowe kwalifikacje w perspektywie długoterminowej (np. 5 i 10 lat). Rozwijane będą mechanizmy współpracy i koordynacji polityki uczenia się przez całe życie” – napisano.

W ramach zarządzania migracjami zarobkowymi zapowiedziano analizę systemu prawno-organizacyjnego dotyczącego zatrudnienia oraz usprawnienie procedur sprzyjających zwiększeniu zatrudnienia osób spoza polskiego rynku pracy. „Wspierana będzie mobilność pracownicza na rynku pracy państw członkowskich UE/EFTA poprzez sieć EURES, z uwzględnieniem potrzeb polskiego rynku pracy. Wspierany będzie powrót osób z emigracji oraz repatriantów” – oświadczono w dokumencie.

Skomentuj