Rząd rozpoczął obrady; ministrowie debatują o zmianach w Kodeksie pracy

Rząd po godz. 11 rozpoczął obrady podczas których zajmie się projektem zmian w Kodeksie pracy, który przewiduje m.in. wydłużenie urlopu rodzicielskiego. Ministrowie mają też przyjąć projekt ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia.

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz tzw. rodzicielską. Jak informowało ministerstwo rodziny i polityki społecznej, dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy przewiduje, że pracodawca będzie musiał przekazywać – co do zasady w ciągu siedmiu dniu od dopuszczenia pracownika do pracy – więcej informacji o warunkach zatrudnienia. Chodzi m.in. o szkolenia, procedury rozwiązania stosunku pracy, czy informacje o wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu.

Zmiany będą też dotyczyć umów na okres próbny, a pracownik, który wykonywał pracę co najmniej pół roku (w tym na podstawie umowy na okres próbny) będzie miał prawo do wystąpienia o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy. Pracodawca będzie miał miesiąc na pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem.

Z kolei celem tzw. dyrektywy rodzicielskiej jest zachęcenie do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi między kobietami i mężczyznami. Dyrektywa przewiduje zmiany w urlopach rodzicielskich, w urlopach ojcowskich, wprowadzenie tzw. bezpłatnego urlopu opiekuńczego oraz większej elastyczności w organizacji pracy.

Według projektu urlop rodzicielski będzie dłuższy. Dziś to 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Po zmianach będzie to odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Każdy z rodziców będzie miał również gwarancje 9 tygodni urlopu, który nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica.

Inna zmiana to zwiększenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego i ustalenie go na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Do porządku prawnego wejdzie też urlop opiekuńczy. To – jak wyjaśniał resort – pięć dni w roku kalendarzowym, bezpłatnego urlopu udzielanego na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku, ale też innemu członkowi rodziny (starszym rodzicom czy małżonkowi) wymagającemu znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.

Zmiany przewidują też bardziej elastyczną organizację pracy m.in. dla rodziców dzieci do 8 lat. Po zmianie przepisów – pracodawcy nie będą mogli zlecać – bez zgody pracownika – pracy w nocy, delegacji czy pracy w godzinach nadliczbowych pracownikom opiekującym się dzieckiem do 8 lat.

Ministrowie zajmą się również projektem ustawy o systemach homologacji pojazdów i ich wyposażenia. Proponowane przepisy mają dostosować polskie prawo do unijnego. Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji, by uniknąć sankcji za niewdrożenie przepisów należy ustanowić jak najszybszy termin wejścia w życie ustawy. Przepisy, w pierwotnej wersji projektu przygotowanej w sierpniu 2021 r., miały zacząć obowiązywać 1 stycznia 2022 r.

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego został w projekcie ustawy wyznaczony nie tylko jako organ właściwy w sprawach homologacji w Polsce, ale również jako organ nadzoru rynku. W OSR stwierdzono, że planowane przepisy wzmocnią sprawowany przez dyrektora TDT nadzór nad właścicielami świadectw homologacji dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu oraz zakładami montującymi.

Dotychczas wydane świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem mają zachować ważność po wejściu w życie proponowanej ustawy, możliwy więc będzie dalszy montaż instalacji w oparciu o te świadectwa. W przypadku stwierdzenia zagrożenia m.in. dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na skutek montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu dyrektor TDT będzie mógł zawiesić wydane świadectwo homologacji montażu takiej instalacji.

Projekt wprowadza też nowy system naliczania opłat za wydanie dokumentów homologacyjnych – w systemie opłaty za godzinę pracy przedstawiciela TDT w wysokości 3,75 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanej przez prezesa GUS.

Ponadto podczas posiedzenia, rząd wysłucha informacji ministrów aktywów państwowych oraz klimatu i środowiska dotyczącej sytuacji sektora energetycznego. 

Skomentuj