Rząd zajmie się projektem noweli dotyczącym m.in. czasu pracy kierowców

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Zmiany w projekcie dotyczą m.in. czasu pracy kierowców.

Jak wynika z harmonogramu prac legislacyjnych rządu, projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw ma służyć m.in. implementacji przepisów unijnych.

W projekcie proponuje się zmiany w systemie sankcji w transporcie drogowym. Wskazano, że sankcje powinny ulec zmianie tak, aby były „skuteczne, proporcjonalne, odstraszające i niedyskryminujące, a także, aby wysokość kar była adekwatna do kategorii wagi naruszenia”.

Proponowane zmiany dotyczą naruszeń przepisów odnoszących się do czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynku kierowców oraz stosowania tachografów. Zmiany te zostały oparte – jak zaznaczono – na wnikliwej analizie dotyczącej dostosowania poziomu sankcji do wielkości mogącej wywołać pozytywne skutki w zakresie stosowania się do obowiązujących przepisów prawa, a tym samym niwelować negatywne skutki na rynku transportowym.

W projekcie proponuje się także doprecyzowanie brzmienia przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczących kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km, poprzez wprowadzenie zakazu odbierania przerwy przed rozpoczęciem lub zakończeniem pracy. Inna zmiana dotyczy transportu z wykorzystaniem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie przekracza 3,5 t, lub zespołów pojazdów, które nie przekraczają tego limitu. Nakłada ona na kierowców wykonujących przewozy drogowe tymi pojazdami obowiązki takie jak w przypadku kierowców zawodowych, np. obowiązek posiadania świadectwa kierowcy.

Projekt określa także środki rehabilitacyjne w przypadku utraty dobrej reputacji przez przedsiębiorcę lub utraty zdolności do kierowania operacjami transportowymi przez zarządzającego transportem i procedurę przywrócenia zarządzającemu transportem zdolności do kierowania operacjami transportowymi, zakończoną wydawaniem stosownego zaświadczenia przez organ certyfikujący zarządzających.

W projekcie zostały szczegółowo opisane obowiązki kontrolowanego, poprzez wskazanie, że ma on obowiązek udostępnić pojazd, obiekt, siedzibę przedsiębiorcy oraz wszystkie pomieszczenia, w których przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą bądź też przechowuje mienie przedsiębiorstwa. Proponowane brzmienie tego przepisu ma bowiem zapewnić organom uprawnionym do kontroli prowadzenie kontroli w siedzibie przedsiębiorcy w szczególności w sytuacji, gdy jest to uzasadnione wynikami kontroli drogowych, zwłaszcza gdy kontrole te ujawniły poważne naruszenia przepisów z zakresu transportu drogowego.

W projekcie proponuje się także realizację dezyderatu nr 14 Sejmowej Komisji do Spraw Petycji z 15 listopada 2016 r. w sprawie indywidualnego rozkładu czasu pracy kierowców, poprzez przywrócenie obowiązującego przed 1 stycznia 2012 r. stanu prawnego przewidującego, że ustalenie indywidulanego czasu pracy kierowcy jest możliwe tylko na wniosek pracownika. 

 

Skomentuj