Struktura wynagrodzeń według zawodów

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący struktury wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tym czasie wyniosło 5748,24 zł brutto (dla osób zatrudnionych w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 lub więcej osób). Jak wygląda charakterystyka zarobków ze względu na przynależność do danej wielkiej grupy zawodowej i płeć? O tym poniżej.

Charakterystyka zarobków na październik 2020 r.

W październiku ubiegłego roku 69% kobiet i 62,5% mężczyzn otrzymywało wynagrodzenie w wysokości równej lub mniejszej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto.  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 14,9%. w stosunku do października 2018 r.

7,8% zatrudnionych otrzymywało minimalne lub mniejsze wynagrodzenie (zgodne z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mężczyzn było wyższe od wynagrodzenia kobiet o 14,7% 

14,1% mężczyzn oraz 12,6% kobiet otrzymało wynagrodzenie do wysokości wynoszącej do 50,0% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto (tj. 2874,12 zł).

8% mężczyzn i blisko 4% kobiet otrzymało przynajmniej dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

28,5% zatrudnionych otrzymało wynagrodzenie wynoszące od 100% do 200% przeciętnego wynagrodzenia.

Przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto wyniosło 33,24 zł i było wyższe o 19,6% w porównaniu z październikiem 2018 r. W październiku 2020 r. mężczyźni osiągnęli wyższe o 4% przeciętne godzinowe wynagrodzenie od średniego, a kobiety o 4,5% niższe. Przeciętne wynagrodzenie godzinowe wynagrodzenie mężczyzn było wyższe w wynagrodzeni kobiet o 13,6%.

Wielkie grupy zawodowe a przeciętne wynagrodzenie

Miesięczne wynagrodzenie brutto powyżej średniej otrzymali pracownicy zaliczani do dwóch wielkich grup zawodowych: specjaliści (o 22,9% wyższe od przeciętnego) oraz przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (o 82,2% wyższe od przeciętnego).

Pozostałe grupy otrzymały wynagrodzenie poniżej przeciętnego. Najniżej wynagradzani byli kolejno:

  • pracownicy wykonujący prace proste (ponad 30% poniżej średniego wynagrodzenia);
  • pracownicy usług i sprzedawcy (ponad 30% poniżej średniego wynagrodzenia);
  • rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (ok. 30% poniżej średniego wynagrodzenia);
  • pracownicy biurowi (ok. 20% poniżej średniego wynagrodzenia);
  • operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (ok. 20% poniżej średniego wynagrodzenia);
  • robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (ok. 20% poniżej średniego wynagrodzenia);
  • technicy i inny średni personel (ok. 5% poniżej średniego wynagrodzenia).

Mężczyźni otrzymywali wyższe wynagrodzenie brutto niż kobiety w każdej z ww. grup. W grupach: przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy; specjaliści oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – wynagrodzenie mężczyzn było ok. 22% wyższe niż kobiet. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn najbardziej były zbliżone do siebie w grupach: pracowników biurowych oraz rolników, ogrodników, leśników i rybaków.  W tych grupach kobiety zarabiały do ok. 4% mniej niż mężczyźni.

W porównaniu z październikiem 2018 r. we wszystkich wielkich grupach zawodowych nastąpił wzrost wynagrodzeń. Wśród mężczyzn najwyższy wzrost wynagrodzeń miał miejsce w grupie rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (o 19,6%), natomiast najniższy w grupie przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy. W przypadku kobiet najwyższy wzrost wynagrodzeń wystąpił w grupie pracownicy wykonujący prace proste (o 20,9%). Tak jak w przypadku mężczyzn, tak i wśród kobiet najmniejszy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto odnotowano w grupie przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (o 12,1%).

Szersze dane w lutym 2022 r.

Dane przedstawiające charakterystykę osób fizycznych oraz cechy zakładu pracy na niższych poziomach statystycznych oraz dane dotyczące średnich i dużych grup zawodowych zostaną zaprezentowane w odrębnej publikacji w lutym 2022 r.

Źródło danych GUS.

Skomentuj