Szczepienia obowiązkowe pracowników i „weryfikacja covidowa” – od kiedy?

Aby zminimalizować zagrożenie zdrowia i życia dla medyków i pacjentów wprowadzono obowiązkowe szczepienia dla zawodów medycznych. Do dnia 1 marca 2022 r. osoby wykonujące zawód medyczny, studenci medycyny, farmaceuci i pracownicy podmiotów medycznych muszą przyjąć szczepionkę przeciw COVID-19. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które mają przeciwwskazania do szczepień ze względu na stan zdrowia.

Kto podlega obowiązkowi szczepień?

Obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegają:

  • osoby wykonujące zawód medyczny, czyli osoby uprawnione na do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;
  • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
  • studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj.:
  • lekarza,
  • lekarza dentysty,
  • farmaceuty,
  • pielęgniarki,
  • położnej,
  • diagnosty laboratoryjnego,
  • fizjoterapeuty,
  • ratownika medycznego.

Obowiązek szczepień ma zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Efektem poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu będzie otrzymanie „unijnego cyfrowego zaświadczenie COVID”, które oznacza interoperacyjne zaświadczenie zawierające informacje na temat zaszczepienia posiadacza, jego wyniku testu lub powrotu do zdrowia, wydane w kontekście pandemii COVID-19.

Zmiany w sposobie wystawiania Unijnego Certyfikatu Covid (UCC)

UCC po schemacie podstawowym:

Od 1 lutego 2022 r. ważność UCC wydanych po szczepieniu w schemacie podstawowym zostanie skrócona do 270 dni od daty zakończenia szczepienia.

UCC po dawce dodatkowej:

Od 31 grudnia 2021 r. rozpoczął się proces wydawania UCC na okres 360 dni od daty przyjęcia dawki dodatkowej uzupełniającej.

Od 1 lutego 2022 r. ważność przedmiotowych certyfikatów zostanie skrócona do 270 dni, licząc od daty szczepienia dawką dodatkową.

UCC po dawce przypominającej:

Od 1 lutego 2022 r. nastąpi zmiana ważności UCC.

UCC będą ważne przez okres 270 dni od daty przyjęcia dawki przypominającej. Ważność certyfikatów wystawionych przed tą datą zostanie skrócona do 270 dni.

Dawka przypominająca podawana jest osobom zaszczepionym w celu poprawy, utrwalenia, przedłużenia ochrony po szczepieniu.

„Weryfikacja covidowa”

14 grudnia pojawił się projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19.

Jak czytamy w projekcie w art. 1 ust.:

 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracownik lub osoba pozostająca w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą ma prawo do nieodpłatnego wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.
 2. Testy, o których mowa w ust. 1, mogą być finansowane ze środków publicznych.
 3. Liczba testów, o których mowa w ust. 2, może podlegać ograniczeniu, z uwagi na ich dostępność.
 4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia liczbę testów, o których mowa możliwych do wykonania w jednostce czasu.

Intencją projektodawcy jest umożliwienie pracodawcy sprawowania rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy. W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania tej choroby, niezbędne jest wyposażenie pracodawcy w instrument weryfikacji statusu zdrowotnego wszystkich pracowników oraz osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą zatrudnionych w danym miejscu pracy.

Komisja Zdrowia po przeprowadzeniu w Sejmie pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach: 16 grudnia 2021 r. oraz 5 i 11 stycznia 2022 r. wniosła o dodanie do projektu m.in. poniższych zapisów:

 1. Z obowiązku szczepień zwolnione są osoby, u których:
  • za pomocą testu dopuszczonego do użycia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wykryto obecność przeciwciał swoistych względem wirusa SARS-CoV-2;
  • za pomocą testu diagnostycznego dopuszczonego do użycia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wykryto obecność komórek odpornościowych swoistych względem wirusa SARS-CoV-2;”
 1. Z obowiązku szczepień zwolnione są osoby, u których ryzyko całkowite ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 ustalone za pomocą kalkulatora oceny ryzyka udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów teleinformatycznych wynosi:
  • poniżej 1 promila w zakresie ryzyka zgonu;
  • poniżej 1% w zakresie ryzyka hospitalizacji. 2. Ocena ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 za pomocą kalkulatora oceny ryzyka finansowana jest ze środków publicznych.
 1. Kto:
  • nie będąc uprawnionym, przeprowadza szczepienie ochronne przeciw COVID-19 lub
  • wbrew obowiązkowi prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej szczepienia ochronnego przeciw COVID-19, nie dokonuje wpisu szczepienia lub nie wystawia zaświadczenia o wykonaniu szczepienia, podlega karze grzywny.

Ostatnia zmiana z 11 stycznia 2022 r. dotyczy także zmiany nazwy projektu na „projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość wykonywania działalności w czasie epidemii COVID-19”. 

Wprowadzono także poprawkę zakładającą, że testy na covid, o których mowa w projekcie, będą finansowane ze środków publicznych. 

Na dzień 12.01.2022 r. projekt ustawy miał trafić do drugiego czytania.

Całość Sprawozdania Komisji Zdrowia o powyższym projekcie ustawy dostępna jest tutaj.

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531, 565 oraz z 2021 r. poz. 2398).
 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).
 5. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846).

Źródło pomocnicze:

 1. https://www.gov.pl/web/szczepimysie/
 2. https://legislacja.rcl.gov.pl/

Skomentuj