Ulgi dla przedsiębiorstw wdrażających innowacje

Z początkiem roku weszły w życie przepisy nadające ulgi dla firm wdrażających innowacje. Są to ulgi m.in. na robotyzację, prototyp i wsparcie innowacyjnych pracowników. Kto i na jakich warunkach może może je otrzymać? O tym poniżej.

Ulga na robotyzację

Firmy chcące używać robotów przemysłowych w celu usprawnienia produkcji mogą skorzystać z ulgi na robotyzację. Ulga ta ma przyczynić się do zwiększenia produktywności oraz konkurencyjności.

Przedsiębiorcy, którzy będą mogli skorzystać z tej ulgi są uprawnieni do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Jednak kwota odliczenia nie może przewyższać dochodu uzyskanego w danym roku przez przedsiębiorcę.

Ulgę będzie można zastosować do kosztów związanych z robotyzacją w latach 22 – 26.

Z ulgi na robotyzację mogą skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od ich wielkości, opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36),
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8),
 • podatkiem liniowym (PIT-36L).

Koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację to:

 1. koszty nabycia fabrycznie nowych:
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych,
  • robotów przemysłowych,
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych, funkcjonalnie z nimi związanych
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych (czujników i kamer),
  • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi: czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe).
 2. koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 3. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych,
 4. opłaty leasingowe od robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi własność tych środków trwałych na korzystającego.

Odliczeniu podlegają wydatki, które nie zostały zwrócone przedsiębiorcy w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania.

Jeżeli przedsiębiorca poniósł w danym roku stratę albo wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń może odliczyć ulgę odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części w zeznaniach podatkowych za kolejnych 6 lat podatkowych, które następują bezpośrednio po roku, w którym skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Przedsiębiorca, który przez to, że w danym roku podatkowym poniósł stratę albo wysokość przysługującej mu ulgi przekroczyła wysokość osiągniętego dochodu, nie odliczył w zeznaniu rocznym kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową ma możliwość odliczenia kwoty tej ulgi od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników.

Z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36),
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8),
 • podatkiem liniowym (PIT-36L).

Ulga ta dotyczy przychodów pracowników, którzy przynajmniej przez 50% ogólnego czasu pracy realizowali działalność badawczo-rozwojową. Jednak, aby skorzystać z tej ulgi pracodawcy muszą prowadzić dodatkową ewidencję czasu pracy dla potrzeb działalności badawczo-rozwojowej.

Pracownicy, o których mowa, mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia lub z tytułu praw autorskich.

Wysokość odliczenia wynosi:

 • iloczyn stawki podatkowej 17% oraz kwoty niedoliczonej ulgi B+R* dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (PIT-36)
 • iloczyn stawki podatku CIT oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R* dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8).
 • iloczyn stawki podatkowej 19% oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R* dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym (PIT-36L)

*B+R – działalność badawczo-rozwojowa.

Ulga na prototyp

Firmy opracowujące nowe produkty, czyli takie, które do tej pory nie były oferowane na rynku będą mogły liczyć na wsparcie na etapie testowania nowego produktu, przed rozpoczęciem produkcji na dużą skalę i przed rozpoczęciem sprzedaży.

Jako nowy produkt rozumie się taki, który powstał w wyniku prowadzonych przez przedsiębiorcę prac badawczo-rozwojowych.

Okres produkcji próbnej obejmuje moment poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem aż do momentu rozpoczęcia masowej produkcji nowego produktu.

Ulga dotyczy nie tylko najbardziej skomplikowanych czy zaawansowanych innowacji. Wystarczy, że nowy produkt będzie innowacyjny w skali firmy, a jego wdrożenie przyczyni się do rozwoju oferty zdobywając nowe rynki zbytu.

Z tej ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36),
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8),
 • podatkiem liniowym (PIT-36L).

Przedsiębiorcy, którym przysługuje ta ulga będą uprawnieni do odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów związanych z wprowadzeniem na rynek nowego produktu i produkcją próbną.  

Ulgę odlicza się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym przedsiębiorca poniósł ww. koszty.

Jeżeli przedsiębiorca poniósł w danym roku stratę albo wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń może odliczyć ulgę odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części w zeznaniach podatkowych za kolejnych 6 lat podatkowych, które następują bezpośrednio po roku, w którym skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Łączne stosowanie ulg B+R i IP-Box oraz rozszerzenie ulgi B+R

Przedsiębiorcy komercjalizujący rezultaty prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody (zgodnie z przepisami o IP Box), a także ponoszący wydatki, które kwalifikują się do ulgi B+R mogą stosować obie ulgi jednocześnie.

IP Box to opodatkowanie dochodów, które uzyskiwane są ze sprzedaży usług lub produktów wytwarzanych na podstawie prawa własności intelektualnej. System ten ma przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i zachęcać przedsiębiorców do odważniejszego szukania potencjału biznesowego w prawach własności intelektualnej.

Z ulg B+R i IP Box mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36),
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8),
 • podatkiem liniowym (PIT-36L).

W ramach tej ulgi możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Odliczane są koszty związane z działalnością B+R wskazane w ustawie o PIT albo ustawie o CIT.

Dodatkowo w przypadku ulgi B+R od 2022 roku kwota przysługującego odliczenia kosztów kwalifikowanych zwiększyła się do 200% dla:

 • podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami,
 • wszystkich podatników w przypadku kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do działalności badawczo-rozwojowe,
 • podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących dużymi przedsiębiorcami (z wyjątkiem kosztów związanych z ochroną patentową).

Źródło:

biznes.gov.pl

Skomentuj