Wręczono nagrody 49. edycji konkursu poprawy warunków pracy

Wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych to szansa na skuteczniejszą ochronę zdrowia i życia – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Dorota Bojemska podczas gali 49. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

We wtorek podczas uroczystej gali konkursu szefowa MRiPS Dorota Bojemska i przewodniczący komisji konkursowej prof. Wiktor Marek Zawieska wręczyli nagrody laureatom i wyróżnionym w konkursie.

„Z satysfakcją patrzę na rosnące zainteresowanie tym konkursem. To świadczy o wzroście znaczenia działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, będących efektem bieżącej edycji konkursu, to szansa coraz większej liczby osób na skuteczniejszą ochronę ich zdrowia i życia” – powiedziała minister rodziny.

Przypomniała, że celem konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechniania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy.

„Ze szczególnym uwzględnieniem dwóch spraw: tematyki ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki szkodliwe dla zdrowia, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze, oraz możliwości psychofizycznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami” – wskazała Bojemska.

Zaznaczyła, że praca, miejsce pracy, nieustannie się zmieniają. „Żyjemy w tak dynamicznie zmieniającym się świecie, w tym środowisku pracy, że nowe wyzwania są również związane z nowymi zagrożeniami. (…) Dlatego państwa wkład w poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, chęć podzielenia się swoimi opracowaniami poprzez udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy, zasługuje na głębokie uznanie” – podkreśliła minister.

Zwróciła uwagę, że zgłoszone w konkursie rozwiązania techniczne i technologiczne w obszarze BHP pokazują jak wynalazki, pomysły racjonalizatorskie i usprawnienia mogą przyczynić się do poprawy warunków pracy i zdrowia zatrudnionych. „Z kolei prace naukowo-badawcze stanowią przykłady odpowiedzi na aktualne i pojawiające się wyzwania w świecie pracy” – wskazała szefowa MRiPS.

Zaznaczyła, że zgłoszone do konkursu przedsięwzięcia to przykłady działań bezpośrednio wpływających na poprawę kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce. „Działania podejmowane w tym obszarze prowadzą do podnoszenia świadomości osób zatrudnionych, a w efekcie zapobiegają wypadkom przy pracy. Stanowią również element tworzenia dobrego, zrównoważonego środowiska pracy i życia, pozwalającego z sukcesem łączyć pracę zawodową z życiem prywatnym” – dodała Bojemska.

Tegoroczna edycja konkursu obejmowała trzy kategorie zgłoszeń: rozwiązania techniczne i technologiczne, prace naukowo-badawcze oraz przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne.

W kategorii rozwiązania techniczne i technologiczne nagrodę I stopnia przyznano za redukcję zapylenia i stężenia metanu w podziemnych wyrobiskach ścianowych poprzez zastosowanie hybrydowego systemu zraszania typu KOMAG-HR. Nagrodę II stopnia wręczono za wykorzystanie narzędzi Pakietu Office do stworzenia programu zgłoszeń zdarzeń potencjalnie wypadkowych (NTR- Nie Tym Razem) oraz za opracowanie Robota MARTHA w służbie poprawy bezpieczeństwa konserwatorów urządzeń dźwigowych. Nagrodę III stopnia przyznano za oprzyrządowanie do szlifowania pierścieni ślizgowych aparatu szczotkowego wirnika generatora oraz za zwiększenie mocy chłodniczej instalacji centralnej klimatyzacji do schładzania wyrobisk dołowych poprzez zastosowanie produkcji zawiesiny lodowej.

W kategorii prace naukowo-badawcze nagrodę I stopnia przyznano za inteligentny system monitorujący w czasie rzeczywistym zużycie sprzętu ochrony układu oddechowego pochłaniającego pary amoniaku.

W kategorii przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne nagrodę I stopnia „Wirtualnego asystenta” – aplikacji opracowanej przez CIOP-PIB, która wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną w wykonywaniu pracy pokazując krok po kroku wybrane zadania zawodowe. Nagrodę II stopnia przyznano za trenażer do ewakuacji z przestrzeni zamkniętej – zbiornika oraz za inkluzywne stanowiska pracy – Ergonomicznie Każde Stanowisko dla Każdego Pracownika. Nagrodę III stopnia przyznano za Stanowisko szkoleniowe dla pracowników Utrzymania Ruchu Elektrycznego oraz za cykl aktywizujących wydarzeń edukacyjnych z zakresu bhp podnoszących kompetencje członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!”.

W tym roku przypada jubileusz 70-lecia Służby BHP, a także 30-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Pracownicy tej służby zostali wyróżnieni dyplomami uznania za szczególne osiągnięcia w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy jest organizowany od 1972 r. Laureatom przyznawane są nagrody pieniężne i wyróżnienia, a od 1995 r. – również wyróżnienia dla zakładów pracy.

Skomentuj