Zmiany w rozporządzeniu w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej opracowało zmiany w rozporządzeniu w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Wprowadzenie nowego brzmienia rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 z późn. zm.).

Zmianie ulega określenie zaszeregowania stanowisk służbowych strażaków do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego.

Nowe brzmienie rozporządzenia zostało opracowane w związku z zawartym Porozumieniem pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji (podpisanym 24 września 2021 r.).

Zgodnie z zawartym Porozumieniem funkcjonariusze pełniący służbę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na stanowiskach dotychczas zaszeregowanych w 2, 3, 4 lub 5 grupie uposażenia zasadniczego od dnia 1 stycznia 2022 r. zostaną zaszeregowani odpowiednio w 3, 4, 5 i 6 grupie uposażenia zasadniczego.

Zmiany dotyczą m.in. stanowisk: młodszy ratownik, młodszy technik, młodszy ratownik-kierowca, technik, ratownik-kierowca, ratownik, ratownik medyczny służby, starszy technik, starszy ratownik-kierowca, starszy ratownik medyczny służby, starszy ratownik, absolwent-aspirant, młodszy ratownik specjalista, młodszy operator sprzętu, młodszy inspektor.

Na realizację celu w budżecie resortu spraw wewnętrznych i administracji na 2022 r. ujęto kwotę w wysokości 10.000 tys. zł, z czego na wzrost uposażeń przewidziano kwotę w wysokości 8.333 tys. zł, natomiast na wzrost należności relacjonowanych do uposażenia kwotę w wysokości 1.677 tys. zł.

W resorcie spraw wewnętrznych spośród 30.995 etatów objętych podwyżką będzie 10.441 stanowisk, z czego 10.224 w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, 133 w komendach wojewódzkich, a 84 w jednostkach centralnych.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. 02.03.2022 r.) przy czym przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Pełna treść rozporządzenia – https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2022000049401.pdf

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 lutego 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 494)

Źródło pomocnicze:

www.legislacja.gov.pl

Skomentuj