Zwiększenie podaży osób dostępnych na rynku pracy

Zgodnie z danymi na lipiec 2021 r., które podał Eurostat liczba pracujący i aktywnie poszukujący pracy w Polsce to niespełna 56% całej populacji zdolnej do pracy. Oznacza to, że 4 osoby na 10 nie podejmują pracy lub nie podejmują jej legalnie. Co zrobić, aby zwiększyć podaż osób dostępnych na rynku pracy?

Do Minister Rodziny i Polityki Społecznej została skierowana Interpelacja nr 34952 w sprawie działań związanych ze zwiększeniem podaży osób dostępnych na rynku pracy, w której czytamy, że zgodnie z danymi z podanymi przez Eurostat (lipiec 2021 r.) – pracujący i aktywnie poszukujący pracy w Polsce to niespełna 56% całej populacji zdolnej do pracy. Oznacza to, że 4 osoby na 10 nie podejmują pracy lub nie podejmują jej legalnie.

Interpelację zakończono trzema pytaniami:

  • Czy Ministerstwo planuje liberalizację przepisów i wdrożenie usprawnień w zakresie zatrudniania cudzoziemców (na przykład likwidację informacji starosty przy bezrobociu poniżej 5% wg BAEL)?
  • Czy Ministerstwo prowadzi prace nad rozwiązaniem łączenia statusu bezrobotnego i ubezpieczenia zdrowotnego?
  • Czy Ministerstwo planuje stworzyć materiały promocyjne ukazujące pracę jako sposób na poszerzenie perspektyw życiowych i zamierza propagować to w mediach publicznych?

Zatrudnianie cudzoziemców

Odpowiedzi na ww. interpelację udzieliła Minister Rodziny i Polityki Społecznej. W kwestii dotyczącej zatrudnienia cudzoziemców wyjaśniła, że dostęp do polskiego rynku pracy otwarto obywatelem Ukrainy na mocy przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Minister poinformowała również, że obecnie trwają prace nad nową ustawą o zatrudnieniu cudzoziemców, której celem jest dalsze usprawnienie procedur w zakresie dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Najważniejszymi założeniami projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców są m.in.: uproszczenie postępowań w sprawach zezwoleń na pracę i oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemców oraz doprecyzowanie warunków udzielania zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Status bezrobotnego a ubezpieczenie zdrowotne

Minister zaznaczyła, że od lat obserwowane jest zjawisko rejestrowania się osób do PUP jako bezrobotne jedynie w celu otrzymania ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie zdrowotne istotnie wpływa na skalę polskiego bezrobocia. Według aktualnych przepisów powiatowe urzędy pracy realizują zadania związane z obowiązkiem zgłaszania każdego bezrobotnego do ubezpieczenia zdrowotnego w tym na bieżąco korygują te zgłoszenia oraz obliczają i przekazują składki do ZUS. W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej podjęto prace analityczne nad wprowadzeniem rozwiązań prawnych umożliwiających oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego.

Kwestię planowanych zmian dotyczących oddzielania powiązania ubezpieczenia zdrowotnego ze statusem bezrobotnego omówiliśmy w tekście: https://asystentbhp.pl/dostosowanie-dzialan-urzedow-pracy-do-zmiennej-sytuacji-na-rynku-pracy-status-bezrobotnego-bedzie-oddzielony-od-ubezpieczenia-zdrowotnego/

Promocja aktywności zawodowej

W części odpowiedzi dotyczącej przygotowania materiałów promocyjnych ukazujących pracę jako sposób na poszerzenie perspektyw życiowych Minister zaznaczyło, że MRiPS na bieżąco podejmuje działania, których celem jest podnoszenie jakości życia m.in. w zakresie pracy, poprzez działania takie jak wydawnictwo kwartalnika „Rynek Pracy”, prowadzenie serwisów internetowych oraz innych mediów.

Źródło:

  1. Interpelacja nr 34952 do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie działań związanych ze zwiększeniem podaży osób dostępnych na rynku pracy.
  2. Odpowiedź na Interpelacja nr 34952 w sprawie działań związanych ze zwiększeniem podaży osób dostępnych na rynku pracy.

Skomentuj