Analiza stanu BHP

Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z najważniejszych dokumentów potwierdzających stan realizacji wymogów bhp w zakładzie pracy.

Analiza stanu bhp jest oceną stanu bezpieczeństwa w firmie, polegająca m.in. na  porównaniu tego stanu z obowiązującymi przepisami i wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości. Analiza dokonywana jest po zapoznaniu się z poziomem bezpieczeństwa i higieny w danym zakładzie pracy.

Analiza należy także do zadań służby bhp w zakładzie oraz jest obowiązkiem pracodawcy pod względem wymogów prawnych.

Podstawą prawną, na której opiera się wykonanie analizy jest rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704; zm.: Dz. U. z 2004 r. poz. 2468).

Kto odpowiada za stan bhp w firmie?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy za stan bhp na terenie zakładu pracy odpowiedzialność ponosi pracodawca. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie mają wpływu obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy.

Pracownicy służby bhp nie ponoszą odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu pracy. Zakres ich odpowiedzialności nie może mieć i nie ma wpływu na odpowiedzialność pracodawcy. To pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu rozwiązań technologicznych.

Kodeks pracy określa katalog odpowiedzialności pracodawcy, który ma obowiązek m.in.:

 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
 • reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bhp oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 • zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
 • uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
 • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. 

Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

Kto opracowuje analizę stanu bhp?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  analiza stanu bhp powinna być przygotowana przez pracownika służby bhp. Sporządzony dokument zostaje przekazany pracodawcy.

Zadaniem służby bhp jest sporządzenie i przedstawienie pracodawcy okresowych analiz stanu bhp w danym zakładzie, w tym także propozycji działań, które mają na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Za prawidłową przeprowadzoną analizę uważa się ocenę, która obejmuje faktyczny opis stanu bhp w zakładzie oraz zawiera elementy, które umożliwią pracodawcy precyzyjne ustalenie sposobów zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ocena ta powinna zawierać zarówno plusy, jak i minusy organizacji pracy w danym zakładzie oraz wskazanie wniosków i zmian w sprawie nieprawidłowości do obowiązujących przepisów.

Jak często dokonuje się analizy stanu bezpieczeństwa w firmie?

Analiza stanu bhp powinna być sporządzona co najmniej raz w roku – do zakresu działania służby bhp należy sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Co prawda ustawodawca nie przewiduje w przepisach żadnych dodatkowych wymagań, aby w zależności od zagrożeń przygotowywać ją częściej, lecz w przypadku dużych pracodawców można również skorzystać z odpowiednich artykułów ustawy – Kodeks pracy:

Art. 23712 § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „komisją bhp”, jako swój organ doradczy i opiniodawczy. W skład komisji bhp wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, oraz przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy.

§ 2. Przewodniczącym komisji bhp jest pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, a wiceprzewodniczącym – społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników.
Art. 23713 § 1. Zadaniem komisji bhp jest dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Posiedzenia komisji bhp odbywają się w godzinach pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w posiedzeniach komisji bhp pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

§ 3. Komisja bhp w związku z wykonywaniem zadań wymienionych w § 1 korzysta z ekspertyz lub opinii specjalistów spoza zakładu pracy w przypadkach uzgodnionych z pracodawcą i na jego koszt.

W jakiej formie dokonywana jest analiza stanu bhp?

Analizę stanu bhp należy sporządzić w formie pisemnej. Przekazanie analizy pracodawcy powinno być także udokumentowane.

Jakie elementy powinna zawierać?

W przepisach nie ma skonkretyzowanych zakresów tematycznych jakich powinna dotyczyć analiza. To pracownik służby bhp poprzez swoje rozeznanie i zapoznanie się ze specyfiką danego zakładu jest obowiązany do odpowiedniego doboru tematyki, którą uwzględni w analizie stanu bhp. Pracownik służby bhp powinien przy tym uwzględnić rodzaj działalności, branży, w której funkcjonuje zakład, jak również potrzeby i wymagania pracowników w odniesieniu do ich stanowisk pracy.

W rocznej analizie zamieszczamy m.in. takie informacje jak:

Informacje ogólne:

 • nazwa zakładu pracy i branża,
 • stan zatrudnienia, zatrudnianie kobiet, młodocianych czy niepełnosprawnych (warunkach ich pracy),
 • warunki techniczne obiektów, budynków i stanowisk pracy,
 • wyposażenie techniczne, eksploatowanych maszynach, urządzeń, sprzęcie i narzędziach,
 • sposób transportu wewnątrzzakładowego i sposób magazynowania,

Informacje o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • stosowane środki szkodliwe i niebezpieczne,
 • pomiary środowiska pracy (przekroczenia NDS, NDN – wyniki i ich interpretacja),
 • częstotliwości przeprowadzania kontroli stanu bhp, działaniach poprawy,
 • prowadzonych rejestrach,
 • stosowane rozwiązania ochrony zbiorowej i sprzęt ochrony indywidualnej,
 • informacje o odzieży roboczej, obuwiu ochronnym oraz zasadach ich przydziału czy stosowania,
 • informacje o warunkach dopuszczenia pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia bhp, zapoznanie z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy, obowiązujących zasadach i instrukcjach),
 • o kontrolach stanu bhp (wewnętrznych i zewnętrznych) z informacją o stwierdzonych uchybieniach oraz sposobie ich rozwiązania,
 • o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych (wraz z analizami przyczyn, ciężkości, częstotliwości, poniesionych kosztach, straty),
 • o ochronie ppoż., w tym o rozmieszczeniu sprzętu gaśniczego (gaśnic, hydrantów, instalacji gaśniczych),
 • o oznakowaniu i zasadach ewakuacji,

Plan poprawy stanu BHP:

 • zalecenia/uwagi wynikające z przeprowadzonej analizy stanu bhp,
 • działania techniczne i organizacyjne, które należy wykonać aby usunąć istniejące nieprawidłowości,
 • propozycje działań na przyszły rok,
 • inne działania mające na celu poprawę istniejącego stanu bhp.

Skomentuj