BIEC: rynek pracownika się umacnia

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, obniżył się w listopadzie drugi miesiąc z rzędu – poinformowało w czwartek Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC)

Jak podało BIEC, po czterech miesiącach umiarkowanego wzrostu skala spadku w listopadzie br. była większa niż przed miesiącem, choć na razie nie skompensowała wzrostu z okresu czerwiec – wrzesień br.

"Zwykle na przełomie roku odnotowuje się wzrost stopy bezrobocia, jednak obecne rozgrzanie rynku pracy przy braku efektywnej podaży pracowników, może osłabić lub wręcz zniwelować te sezonowe zmiany" – napisano w komunikacie.

Dodano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,6 proc., a po wyeliminowaniu wpływu wahań sezonowych spadła o 0,2 punktu procentowego i przyjęła wartość 6,9 proc.

"Ogólny klimat koniunktury w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych był w październiku oceniany pozytywnie, lepiej niż w analogicznym miesiącu lat poprzednich, jednak nieco gorzej niż przed miesiącem. Ocenom tym towarzyszyły pozytywne opinie dotyczące prognozowanej w najbliższym czasie wielkości zatrudnienia" – czytamy.

Jak wskazano, podobnie jak w przypadku ogólnej oceny koniunktury, prognozy wielkości zatrudnienia w firmach są nieco słabsze niż w poprzednim miesiącu.

Z danych BIEC wynika, że wśród przedsiębiorstw sektora przemysłu przetwórczego nieznacznie (o ok. 3 pkt proc.) przeważała liczba przedsiębiorstw prognozujących wzrost liczby pracowników, nad tymi zapowiadającymi głównie zwolnienia. Przy uwzględnieniu wielkości firm, duże przedsiębiorstwa zapowiadają wzrost liczby pracowników, średnie przewidują redukcję zatrudnienia, a małe nie planują istotnych zmian wielkości liczby zatrudnionych.

Z kolei w ujęciu branżowym zwolnienia zapowiadane są głównie wśród producentów odzieży oraz w branży skórzanej, zaś największe wzrosty liczby pracowników przewidywane są w branży poligraficznej.

"W październiku br. niecały tysiąc mniej osób niż przed miesiącem znalazło pracę i opuściło bezrobocie. Liczba osób, które każdego miesiąca tego roku wyrejestrowały się z zasobu bezrobocia z tytułu podjęcia pracy podlegała znacznym wahaniom. W dłuższym okresie, tj. od początku 2016 roku, bezrobotni powracający na rynek pracy stanowią coraz mniej liczną grupę i z utrzymaniem się tej tendencji należy się liczyć w najbliższym czasie" – ocenili eksperci BIEC.

Raport zwraca uwagę, że wśród bezrobotnych coraz większą grupę stanowią osoby, "których kwalifikacje wskutek długotrwałego bezrobocia, zdeprecjonowały się". W konsekwencji obniżenia wieku emerytalnego, zwiększyła się liczba osób dotychczas bezrobotnych, które obecnie przeszły na emeryturę.

Według BIEC mniej osób opuszcza bezrobocie w wyniku znalezienia pracy i jednocześnie spada liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne.

"Od początku tego roku każdego miesiąca liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszała się średnio o ok. 2 proc., co w sumie daje blisko 20 proc. spadek" – zaznaczono.

Wskazano, że liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy zmalała w październiku w porównaniu do września o 6 proc., a "absolutna wielkość tej kategorii bezrobotnych zbliżyła się do poziomu 50 tys. osób". Wśród poszczególnych grup bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy szczególną poprawę odnotowano w przypadku bezrobotnych powyżej 50. roku życia i długotrwale bezrobotnych.

Skomentuj