Biocydy w miejscu pracy

Biocydy w miejscu pracy

Produkty biobójcze są substancjami chemicznymi o szerokiej skali działania i mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka.

Biocydy (gr. bios życie + łac. -cida od caedere zabijać) są związkami syntetycznymi (np. pestycydy, zaprawy nasienne, kwas pruski) lub pochodzenia naturalnego (np. Albarep – koncentrat czosnkowy o właściwościach repelencyjnych i bakteriostatycznych, antybiotyki, fitoncydy, wyciągi z ziół) do zwalczania szkodliwych organizmów w rolnictwie, leśnictwie i przechowalnictwie.

Produkt biobójczy to taki, który kontroluje szkodliwe lub niechciane organizmy za pomocą środków chemicznych lub biologicznych. Typowymi przykładami takich produktów są środki dezynfekujące, środki do konserwacji drewna i środki odstraszające owady. Biocydy są wykorzystywane przez pracowników w różnych branżach do zwalczania organizmów takich jak wirusy, bakterie, grzyby, owady i zwierzęta. Wszyscy ludzie są narażeni na kontakt z produktami biobójczymi lub produktami, które zostały nimi zanieczyszczone – w miejscu pracy, sklepach, obiektach wypoczynkowych lub we własnych domach i ogrodach. Ważne jest, aby istniały zabezpieczenia zapewniające, że produkty zawierające biocydy mogą być używane bez powodowania szkód dla ludzi, środowiska lub zwierząt.

Produktem biobójczym w rozumieniu prawa zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2012.167.1) jest każda substancja lub mieszanina w postaci, w jakiej jest dostarczana użytkownikowi, składająca się z jednej lub kilku substancji czynnych lub zawierająca lub wytwarzająca jedną lub więcej substancji czynnych, której przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne. Każda substancja lub mieszanina wytwarzana z substancji lub mieszanin, które same nie są objęte zakresem tiret pierwszego, przeznaczona do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania organizmów szkodliwych, zapobiegania ich działaniu lub zwalczaniu ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne.

BIOCYD – ZAGROŻENIE W ŚRODOWISKU PRACY

W pierwszej kolejności w celu poprawy bezpieczeństwa należy zidentyfikować, którzy pracownicy w zakładzie są narażeni na działanie biocydów poprzez określenie w jakich procesach są one wykorzystywane. Do narażenia może dojść podczas wytwarzania substancji oraz produktów biobójczych, przetwarzania preparatów w procesach technologicznych, podczas stosowania biocydów oraz w trakcie gospodarowania odpadami.

Kontrolowanie narażenia na zagrożenia ze strony biocydów jest podstawową metodą ochrony pracowników. Hierarchia kontroli jest wykorzystywana jako sposób określania jak wdrożyć wykonalne i skuteczne działania.

Tam, gdzie to możliwe, najbardziej pożądana jest eliminacja lub zamiana niebezpiecznych substancji, a następnie stosowanie środków ochrony indywidualnej. Sprzęt ochrony osobistej jest najmniej pożądany, ale może być nadal skuteczny.

Rodzaj kontroli

Przykłady

 

Eliminacja / substytucja

 

 • Zastąpienie substancji jej bezpieczniejszymi alternatywami

 

 

Kontrola

wdrażanie fizycznych zmian w miejscu pracy, które eliminują / zmniejszają zagrożenie związane z pracą / procesem

 

 

 • Zmiana procesów w celu zminimalizowania kontaktu z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi
 • Izolacja lub obudowanie procesu
 • Stosowanie mokrych metod w celu ograniczenia powstawania pyłów lub innych cząstek stałych
 • Ogólna wentylacja
 • Używanie dygestoriów

 

 

Kontrola administracyjna i praktyka pracy

ustanowienie skutecznych procesów lub procedur

 

 

 • Rotacja na stanowiskach pracy
 • Dostosowanie harmonogramu prac tak, aby pracownicy nie byli wystawieni na niebezpieczną substancję chemiczną
 • Szkolenie pracowników z zakresu bezpiecznej pracy z biocydami

 

 

Sprzęt ochrony osobistej

należy stosować ochronę w celu zmniejszenia narażenia na czynniki ryzyka

 

 

 • Używanie chemicznej odzieży ochronnej
 • Stosowanie ochrony dróg oddechowych
 • Używanie rękawic
 • Stosowanie okularów ochronnych

 

Skomentuj