CBOS: 60 proc. pracujących dobrze ocenia sytuację w swoich zakładach pracy

W kwietniu nastroje na rynku pracy pozostawały stabilne; 60 proc. pracujących dobrze oceniało sytuację w swoich zakładach pracy, nieznacznie poprawiły się przewidywania dot. najbliższego roku – wynika z opublikowanego w poniedziałek badania CBOS.

Według sondażu, w kwietniu 60 proc. pracujących zarobkowo pozytywnie oceniło obecną sytuację w swoich zakładach pracy, przy czym ponad połowa pytanych określiła ją jako po prostu „dobrą”, a ponad 8 proc. jako „bardzo dobrą”. Nieco ponad jedna czwarta (26 proc.) ankietowanych stwierdziła, że sytuacja w ich miejscu pracy jest „ani dobra, ani zła”. Kolejne 11 proc. uznało sytuację w swoim zakładzie pracy za złą. Trzech na stu respondentów nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska w tej kwestii.

Jak wskazano, postrzeganie obecnej sytuacji w zakładach pracy najsilniej wiąże się z oceną warunków materialnych własnych gospodarstw domowych. Im lepiej respondenci oceniają byt swoich gospodarstw, tym częściej wyrażają przekonanie, że obecna sytuacja w ich zakładach pracy jest dobra. Ponadto sytuację w swoich zakładach pracy znacznie lepiej niż starsi badani oceniają osoby poniżej 45 roku życia.

W porównaniu z marcowym badaniem oceny obecnej sytuacji w zakładach pracy praktycznie się nie zmieniły, nieznacznie poprawiły się natomiast prognozy na najbliższy rok. W kwietniu 61 proc. pracujących przewidywało, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy nie zmieni się. Pogorszenia spodziewało się 19 proc. (o 2 proc. mniej niż miesiąc wcześniej), a poprawy (13 proc., o 2 pkt proc. więcej niż w marcu). Swoich przewidywań nie potrafiło ocenić 7,5 proc. badanych. Jak podkreślono, nadal jednak przewidywania dotyczące najbliższego roku są gorsze niż w pierwszej dekadzie lutego br.

W porównaniu z marcem nieznacznie ubyło ankietowanych biorących pod uwagę możliwość utraty obecnej pracy (o 2 pkt proc. do 19 proc.). Jednocześnie zmalał odsetek uważających utratę pracy za zdarzenie mało prawdopodobne (spadek z 36 proc. do 32 proc.). Ponad trzy czwarte pracujących zadeklarowało, że nie liczy się z ewentualnością utraty obecnej pracy.

Wśród ogółu badanych nieznacznie pogorszyły się w kwietniu oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy. 72 proc. badanych oceniła, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć pracę (o 2 pkt proc. mniej niż w marcu), z czego 15 proc. stwierdziło, że bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę, a ponad połowa uznała (57 proc., spadek o 3 pkt proc.), że można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią. Na poważne ograniczenia lub całkowity brak możliwości w tym zakresie wskazało łącznie 17 proc. respondentów, przy czym 3 proc. stwierdziło, że w miejscu ich zamieszkania lub okolicy nie można znaleźć żadnej pracy (wzrost o 1 pkt proc.). Co dziewiąty badany nie potrafił ocenić sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Badanie zrealizowano w dniach od 28 marca do 7 kwietnia br. na próbie liczącej 1030 osób (w tym: 54,8 proc. metodą CAPI, 28,3 proc. – CATI i 16,9 proc.– CAWI). 

Skomentuj