Czy można rozwiązać umowy o pracę przed rozpoczęciem zatrudnienia?

Umowa o pracę nie musi być podpisana z dniem jej rozpoczęcia. Zdarza się, że data podpisania umowy i termin rozpoczęcia pracy są różne. Czy w okresie pomiędzy złożeniem podpisu na umowie o pracę, a rozpoczęciem pracy istnieje możliwość wypowiedzenia takiej umowy?

Zawarcie umowy o pracę

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

  • rodzaj pracy;
  • miejsce wykonywania pracy;
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
  • wymiar czasu pracy;
  • termin rozpoczęcia pracy.

Według kodeksu pracy stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy.

Wypowiedzenie umowy przed rozpoczęciem pracy

Jak czytamy w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2007 r. II PK 56/07:

Jeżeli więc strony wskazały w umowie o pracę dzień rozpoczęcia pracy późniejszy niż data zawarcia umowy, okres pomiędzy zawarciem umowy a nawiązaniem stosunku pracy nie jest traktowany jako okres zatrudnienia, a pracownikowi nie przysługują w tym okresie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy. Natomiast w okresie między zawarciem umowy o pracę a terminem określonym w niej jako data nawiązania stosunku pracy, umowa ta może być rozwiązana na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie pracy.

Rozwiązanie umowy – problem z okresem wypowiedzenia?

Umowa o pracę rozwiązuje się:

  • na mocy porozumienia stron;
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
  • z upływem czasu, na który była zawarta.

Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. W takim oświadczeniu również powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem porozumienie, dzięki któremu umowa przestanie obowiązywać. W takim przypadku sytuacja nie powinna stwarzać większych problemów.  

Oferta pracownika rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia m.in. z winy pracownika w razie:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z winy pracodawcy.

Ile wynosi okres wypowiedzenia w sytuacji, kiedy pracownik jeszcze nie rozpoczął okresu zatrudnienia, a umowa została wypowiedziana?

Dalej w przytaczanym powyżej wyroku sądu znajdujemy informację, że:

Okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawiązaniem się stosunku jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 k.p. (ponieważ nie ma okresu zatrudnienia, do którego można by wliczyć ewentualny okres zatrudnienia, o którym stanowi art. 36 § 11 k.p.), chyba że pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą w stosunku pracy lub strony w umowie o pracę przedłużyły ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy.

Brzmienie przytaczanych artykułów:

Art. 36 §1 k.p. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Art. 361§ 1. k.p. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
 2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2007 r. II PK 56/07.

Skomentuj