Dodatek do wynagrodzenia w związku z wykonywaniem pracy zdalnej

Praca zdalna od wybuchu pandemii przybierała na popularności, aż w końcu stała się czymś normalnym w wielu firmach i branżach. Pracownik wykonujący pracę zdalnie obciążony jest dodatkowymi kosztami wynikającymi z eksploatacji sprzętu w domu.  Czy w mającej wejść w życie nowelizacji kodeksu pracy zawarty jest zapis dotyczący dodatku ryczałtowego do wynagrodzenia na pokrycie tych kosztów?

Temat dodatku lub ryczałtu dla pracowników zdalnych poruszony został w interpelacji poselskiej nr 35419, która została skierowana do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. W interpelacji przypomniano, że z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce praca zdalna stała się powszechnym rozwiązaniem stosowanym przez pracodawców. Przedłużająca się pandemia spowodowała opóźnienie powrotu do tradycyjnego systemu wykonywania pracy.  

Aktualne przepisy regulujące pracę zdalną nie zakładają zwrotu kosztów ponoszonych przez pracownika.  W art. 3 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 występuje tylko następujący zapis: „narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca”.

Wszystkie ustalenia w omawianej kwestii zależą więc od ustaleń pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, mogą być regulowane wewnątrzzakładowo.

Zdaniem autora interpelacji brak takich uregulowań prawnych może być przyczyną sporu pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Interpelacja została zakończona poniższymi pytaniami:

  • Czy planowane jest wprowadzenie zmian legislacyjnych poprzez nowelizację i zapis dotyczący miesięcznego dodatku ryczałtowego do wynagrodzenia na pokrycie zwiększonych kosztów wynikających z tytułu skierowania do pracy zdalnej, która świadczona będzie w miejscu zamieszkania pracownika?
  • Względnie, kiedy zostanie wprowadzona nowelizacja Kodeksu pracy, uwzględniająca powyższy postulat?

Prace są w toku

Odpowiedzi na interpelację udzieliła Minister Rodziny i Polityki Społecznej, w której zaznaczyła, że pod wpływem zgłaszanych postulatów dotyczących możliwości kontynuowania pracy zdalnej po odwołaniu stanu epidemii opracowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest m.in. wprowadzenie pojęcia pracy zdalnej na stałe do Kodeksu pracy.  Obecnie w parlamencie trwają prace nad projektem ustawy, jego termin wejścia w życie będzie uzależniony od prac parlamentarnych.

I tak według art. 6718 projektu ustawy:

Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna).

Natomiast na mocy art. 6724projektu pracodawca będzie zobowiązany:

  • zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy,
  • zapewnić instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
  • pokryć inne koszty niż ww. bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej,
  • zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania tej pracy.

W odróżnieniu od obecnych przepisów o pracy zdalnej w projekcie został wyraźnie wprowadzony obowiązek pokrycia określonych kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracodawcę.

Ogólne zasady wykonywania pracy zdalnej, w tym ustalania ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu, będą regulowane na poziomie zakładowym. Natomiast, o ile taka będzie wola stron, szczegółowe uzgodnienia w tym zakresie będą mogły być zawarte także w porozumieniu z pracownikiem.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)

Źródło:

  1. Interpelacja nr 35419 w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących uregulowania prawnego kwestii dodatku lub ryczałtu do wynagrodzenia pracownika, w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych zdalnie z miejsca zamieszkania.
  2. Odpowiedź na interpelację nr 35419 w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących uregulowania prawnego kwestii dodatku lub ryczałtu do wynagrodzenia pracownika, w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych zdalnie z miejsca zamieszkania.

Skomentuj